Motion 16 – Vård av barnbarn

Beslut

SFP arbetar för:

  • att man utreder möjligheten för mor- och farföräldrar eller annan närstående som är i arbetslivet att vårda sjukt barn med lön enligt samma premisser som föräldrarna

Behandling

Partifullmäktiges svar

En arbetstagare kan vara ledig i högst fyra arbetsdagar för att vårda eller ordna vården av ett sjukt barn. Detta kallas för tillfällig vårdledighet. Förutsättningarna är att barnet har insjuknat plötsligt och att barnet är under 10 år. En förälder som arbetar inom den kommunala sektorn kan ta ledighet för att sköta om ett barn under 12 år. Dessutom har man i vissa andra kollektivavtal avtalat om att föräldern har rätt att vara ledig för att vårda ett handikappat barn över 10 år. Den här rätten gäller både föräldrar som bor tillsammans med barnen och föräldrar som inte bor i samma hushåll som sina barn.

Rätten till tillfällig vårdledighet gäller normalt endast situationer där barnet har insjuknat plötsligt. En planerad operation eller undersökning berättigar normalt inte till tillfällig vårdledighet. I sådana fall måste man göra en separat överenskommelse med arbetsgivaren. Man ska givetvis så snart som möjligt informera arbetsgivaren om vårdledigheten och hur lång den beräknas vara.

Skillnaderna till Sverige är stora. Då man i Finland har rätt till fyra dagar tillfällig vårdledighet per sjukdomsfall för att sköta sitt barn, har man rätt att stanna hemma upp till 120 dagar i Sverige. I Sverige är får man stanna hemma med ett barn som fyllt 13 år, medan gränsen är 10 år i Finland. Som motionärerna konstaterar kan en förälder i Sverige också överlåta rätten till en annan nära anhörig som kan avstå från att arbeta för att vårda barnet.

Coronapandemin har lett till många utmaningar också när det gäller barnens skolgång. Då närundervisning ordnats har tröskeln för att stanna hemma också vid lindriga förkylningssymptom naturligtvis varit låg. Skolorna har i många fall till och med kunnat ordna hybridundervisning där en del elever deltagit hemifrån via skärm. Att ha en vuxen hemma har förstås varit nödvändigt också i sådana situationer, vilket ökat behovet av att kunna stanna hemma för föräldrarna. Det är klart att motionärernas önskemål skulle underlätta många familjers situation också framöver då coronapandemin förhoppningsvis förpassas till historien.

Svenska folkpartiet vill att Finland blir världens barnvänligaste land. Motionärernas önskan är ett tydligt steg i rätt riktning, och värd att utreda.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar för:

  • att man utreder möjligheten för mor- och farföräldrar eller annan närstående som är i arbetslivet att vårda sjukt barn med lön enligt samma premisser som föräldrarna

Motion

Den pågående coronapandemin har belastat barnfamiljerna särskilt hårt då tröskeln för att få delta i småbarnspedagogisk verksamhet eller skola är hög och barnen har tvingats stanna hemma med också lindriga förkylningssymptom. Föräldrarna har stannat hemma för vård av barn (vab) och deras arbete har påverkats. För företagare har situationen upplevts speciellt betungande. Många familjer har fått hjälp av far- och morföräldrar och om dessa är pensionerade har det hela fungerat bra. Men i de fall där mormor eller farfar varit i arbetslivet har det gällt att ta semester, kompledigt eller tjänstledigt, vilket inte alla gånger har setts med blida ögon av arbetsgivaren.

För dagens unga som vill göra karriär och samtidigt ha barn är det viktigt att det finns ett nätverk som hjälper med vården då barnet ofta stannar hemma från dagis och skola.

Därför borde föräldrarna ha möjlighet att ge över rätten till vård av sjukt barn under tio år till en närstående om detta är mera ändamålsenligt för föräldrarnas arbete. I Sverige har denna rättighet funnits ända sedan år 1995.

Motionärens beslutsförslag

Vi önskar att SFP genom sina representanter i riksdag och regering arbetar för :

  • att mor-och farföräldrar eller annan närstående som är i arbetslivet ska få rätt att vårda sjukt barn med lön enligt samma premisser som föräldrarna

Motionär

SFP i Solf genom

Kenth Nedergård, ordförande

Josefine Silfver, sekreterare

Monica Asplund, kassör