Motion 23 – Rätt till att tjäna in extra pension efter fyllda 68 år?

Beslut

SFP arbetar för:

  • att intjänandet av pension fortsätter också efter den allmänna pensionsåldern
  • att fortsättningsvis förbättra pensionärernas attraktivitet på arbetsmarknaden

Behandling

Partifullmäktiges svar

Motionären lyfter fram ett tema som är synnerligen aktuellt i vårt samhälle. Arbetskarriärerna för oss finländare är idag kortare än exempelvis i våra nordiska grannländer. Med tanke på bristen på arbetskraft i landet ska den äldre befolkningen ses som en resurs med sin erfarenhet och kunskap. Det ska vara attraktivt att jobba som pensionär, om man upplever att man orkar vara kvar i arbetslivet. I och med den nuvarande befolkningsstrukturen i Finland är allt färre personer i arbetsför ålder, vilket innebär att vi är tvungna att hitta lösningar för att få fler människor i arbete. Att uppmuntra till arbete efter uppnådd pensionsålder har positiva effekter på både samhällsekonomin och den personliga ekonomin. Dessutom är det ett bra sätt att motverka ensamhet och åtgärda bristen på arbetskraft inom vissa branscher.

I nuläget kan man gå i pension då man nått den allmänna pensionsåldern och ens anställning har upphört. Varje årskull har en egen allmän pensionsålder. Dessutom finns det branschspecifika regler som bestämmer när man får gå i pension. Man är ändå inte tvungen att sluta arbeta då man nått sin pensionsålder. Om du är född före 1957 tjänar du in pension tills du uppnått en ålder av 68 år. Är du född 1958-1964 tjänar du in ny pension tills du är 69 år. För personer födda efter 1964 fastställs åldern för intjänad pension senare. Man kan alltså fortsätta arbeta efter uppnådd pensionsålder, men tjänar då inte längre in någon ny pension. En allt större del av de som får pension jobbar också samtidigt. Arbetet är oftast oregelbundet eller på deltid.

I samband med budgetförhandlingarna för statsbudgeten år 2022 fattade regeringen beslut om åtgärder för att svara på den akuta bristen på arbetskraft samt göra det mer attraktivt för äldre personer att utföra lönearbete. I tillägg till regeringens tidigare beslut om att höja nivån på arbetsinkomstavdraget kommer även en trappstegsmodell för ett förhöjt avdrag för personer över 60 år att införas. Därtill behövs ännu lösningar för att göra pensionärer mer attraktiva i arbetsgivarnas ögon till exempel med hjälp av stödmekanismer som ger möjlighet till utbildning och omskolning. Pensionssystemet ska vara långsiktigt hållbart och säkerställa en tillräcklig inkomstnivå. Den akuta arbetskraftsbristen i Finland kräver samtidigt att förutsättningarna bör förbättras för dem som vill fortsätta arbeta eller vara företagare även efter den allmänna pensionsåldern.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar för:

  • att intjänandet av pension fortsätter också efter den allmänna pensionsåldern
  • att fortsättningsvis förbättra pensionärernas attraktivitet på arbetsmarknaden

Motion

I nuläget kan du intjäna extra pension fram till 68 års ålder. Du har rätt till denna nya pension från början av den månad som följer på 68-års månaden. Du ska antingen söka denna pension separat själv eller ge fullmakt till Keva att sköta det automatiskt.

Så långt är allt gott och väl. Men i vårt samhälle har vi en stor brist på kunniga arbetstagare inom många olika sektorer idag. Speciallt gäller detta inom sjukvården och i andra tyngre arbeten. Allt flere redan pensionerade blir kallade på jobb, även långt efter sin pensionsålder. Man talar om att 50 år är det nya 30, att 70 år är det nya 50.

I vårt samhäller talar våra experter också om att många äldre är mycket friskare, lever längre och skulle gärna arbeta lite extra vid sidan om pensionen.

Men enligt vår nuvarande lagstiftning kan du bara intjäna extra pension fram till 68 års ålder.

I rättvisans och jämlikhetens namn yrkar vi därför på

Motionärens beslutsförslag

att våra representanter i Riksdag och Regering brådskande för fram denna chans till extra arbetskunnig arbetskraft under rättvisa premisser, dvs att man kan intjäna extra pension även efter 68 års ålder.

Motionär

Catherine Sid

SFP f.d. styrelse/Åbo, Svenska Kvinnoförbundet f.d. styrelse/Åbo och f.d.förbundsstyrelsemedlem och Svenska Seniorer/Åbo, medlem

Medlem av SFP Socialpolitiska utskottet 2022- (igen)

SFP-kandidat i Egentliga Finland för Vov 2022

John-Eric Sid

f.d. SFP-styrelseledamot/Åbo, AU-ordförande/Åbo och Kretsstyrelsemedlem