Motion 25 – Främjandet av förnybar energi även efter EU:s taxonomibeslut

Beslut

SFP arbetar för:

  • att fortsättningsvis främja förnybar energi, såsom vindkraft, solenergi, bioenergi och jordvärme
  • att göra Finland oberoende av rysk energi

Behandling

Partifullmäktiges svar

Europeiska Unionen har tagit sikte på att vara klimatneutralt år 2050. Ett verktyg i detta arbete är den så kallade taxonomin för hållbara investeringar. Taxonomin utgör ett klassificeringssystem för olika verksamheter och deras hållbarhet. Kommissionen har fattat beslut om att i taxonomin inkludera kärnkraft och naturgas som hållbara energiformer, med vissa undantag och specialkrav.

Motionären lyfter fram slutförvaret av kärnavfall och riskerna som det kan föra med sig. I Finland ansvarar den kärntekniska anläggningens användare, det vill säga den som producerar kärnavfallet, för slutförvaringen. Finland tillämpar en hög säkerhetsstandard på slutförvaringen och säkerheten utgår från skyddskonstruktioner och långsiktig isolering i berggrund. Teknologin för slutförvaringen har genomgått en rigorös utvecklingsprocess för att få godkännande och Strålsäkerhetscentralen övervakar dess säkerhet. Slutförvaringsanläggningar för låg- och medelaktivt kärnavfall finns i Lovisa och i Olkiluoto, och som bäst byggs världens första slutförvaringsanläggning för högaktivt kärnavfall i Onkalo i Olkiluoto.

SFP:s målsättning är att Finland ska vara koldioxidneutralt år 2035 och att frångå fossila bränslen inom energiproduktionen under 2030-talet, dock så att försörjningsberedskapen tryggas. Vi vill också bygga ut vindkraften och satsa på förnybara energiformer som solenergi, bioenergi och jordvärme. Vi anser Finland ska vara en föregångare i klimatfrågor.

Det förändrade säkerhetspolitiska läget i och med Rysslands attack mot Ukraina medför att också vi i Finland är tvungna att se över vår energipolitik och vår självförsörjningsgrad inom energiproduktionen. Vi har importerat ca hälften av vår stenkol, två tredjedelar av vår naturgas och olja och ca tio procent av vår elektricitet från Ryssland. I och med Rysslands attack mot Ukraina och de ekonomiska sanktioner som Finland varit med och fattat beslut om inom EU är den här importen något som vi behöver frångå så snabbt som möjligt. Även samarbetet inom kärnkraften bör ses över. Det här betyder, om möjligt, ett ännu starkare fokus på arbetet att frångå fossila bränslen, särskilt sådana som importeras från öst, och att fortsätta främja ibruktagandet av förnybara energilösningar både nationellt och inom EU.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar för:

  • att fortsättningsvis främja förnybar energi, såsom vindkraft, solenergi, bioenergi och jordvärme (SFP:s klimatprogram 2019)
  • att göra Finland oberoende av rysk energi

Motion

EU-kommissionen beslöt att erkänna såväl naturgas som kärnkraft som hållbara energikällor under vissa förutsättningar. Enligt energiexperter innebär detta att onödiga ekonomiska resurser investeras i dessa icke förnybara energikällor, trots att de redan nu anses vara mindre ekonomiska än förnybara energikällor. Som villkor för erkännande av kärnenergin krävs bland annat ett godkänt slutförvar för avfall från kärnkraftverk först 2050. Det lagrade avfallet kommer att behöva övervakas ungefär lika länge som mänskligheten har funnits på jorden (över 100 000 år). Denna börda och denna risk borde inte överföras till de kommande 4 000 generationerna. För Finland utgör dessutom det, att ett rysk statsbolag bygger en kärnreaktor i Finland en betydande strategisk säkerhetsrisk för Finland.

Motionärens beslutsförslag

att främjandet av förnybar energi såsom vind- och solarenergi inte lider genom EU:s beslut

Motionär

Styrelsen för Sfp i Kyrkslätts centrum

Ann-Christine Sved, ordförande

Christoph Gareis, medlem