Motion 12 – ”Hemma-mammornas” pension

Beslut

SFP arbetar fortsättningsvis för

  • att samhället ska vara jämställt, bland annat vad gäller arbetsklimatet, lika lön och villkor på arbetsmarknaden så att det medför en jämn pensionsutveckling för kvinnor och män

Behandling

Partifullmäktiges svar

På global nivå kan Finland anses vara ett av de mest jämställda länderna, men fortfarande finns det en hel del som kräver arbete. Kvinnors pensioner är i genomsnitt en femtedel mindre än männens pensioner och därtill finns det även fler kvinnor än män som är låginkomstpensionärer. Orsaker till varför männens arbetspension är högre är att deras arbetskarriärer är längre och de har en högre lönenivå. Segregationen på arbetsmarknaden påverkar även löneskillnaderna och därmed arbetspensionen.

Familjeledigheterna påverkar även den framtida pensionen. Under den förra regeringsperioden, i augusti 2022, trädde familjeledighetsreformen i kraft. Den innebär att antalet familjeledighetsdagar ökade och användningen av ledigheterna blev flexiblare. Syftet med reformen är att öka jämlikheten i arbetslivet och göra vårdansvaret mellan föräldrarna jämnare och den beaktar även olika familjeformer bättre än tidigare. SFP:s målsättning är att förlänga den inkomstbundna föräldraledigheten tills dess att barnet fyllt 1 år och 6 månader.

Därtill har regeringen Marin tagit fram flera åtgärder för att främja jämställdhet och uppnå målsättningen om att Finland ska vara det ledande landet på jämställdhet. Dessa har sammanställts i form av regeringens jämställdhetsprogram 2020–2023. Jämställdhet i arbetslivet och en mer jämn fördelning av omsorgsansvaret är bland annat centrala teman i jämställdhetsprogrammet. Under samma regeringsperiod togs också Statens redogörelse om jämställdhetspolitiken fram under ledning av jämställdhetsminister Thomas Blomqvist.

Utöver den ojämna fördelningen i användningen av familjeledigheterna påverkar även fördelningen mellan omsorgsansvar och hushållsarbete löneskillnaderna. I regel är det fortfarande kvinnor som bär det största ansvaret i hemmet, vilket syns i till exempel arbetsfrånvaro på grund av sjuka barn, kvinnornas andel i deltidsjobb eller som en orsak till att man arbetar mindre övertid. Dessa faktorer kan indirekt påverka hur man avancerar i arbetslivet. Det syns också i könsfördelningen bland närståendevårdare. På partidagen 2022 antogs Motion 15 – Bättre pensioner för kvinnor, där partidagen slog fast att ”samhället ska vara jämställt, bland annat vad gäller arbetsklimatet, lika lön och villkor på arbetsmarknaden så att det medför en jämn pensionsutveckling för kvinnor och män”.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar fortsättningsvis för

  • att samhället ska vara jämställt, bland annat vad gäller arbetsklimatet, lika lön och villkor på arbetsmarknaden så att det medför en jämn pensionsutveckling för kvinnor och män

Motion

I det skedet barnen är små och familjen pusslar med vardagen, är inte pensionen det första man tänker på.

Idag är vi en stor grupp före detta ”hemma-mammor”, som lyfter låga pensioner.

Motionärens beslutsförslag

– att den i familjen med den lägre pensionen också kan överleva, efter en skilsmässa från äktenskap-, samboförhållande eller om/när den andra dör.

– att en ensamstående kan leva på sin pension

Motionär

Sfp i östra Borgå r.f.

Annette Forsblom ordförande

Anders Rosengren och Tove Munkberg