Motion 13 – Motion för längre arbetskarriärer & Motion 14 – De äldre som resurs

Beslut

Gemensamt svar och beslut för Motion 13 – Motion för längre arbetskarriärer och Motion 14 – De äldre som resurs

SFP arbetar för

 • att det ska vara sporrande att delta i arbetslivet också efter pensioneringen och att intjänandet av pension fortsätter också efter den allmänna pensionsåldern
 • att trappstegsmodellen med förhöjt arbetsinkomstavdrag fortsätter för dem som fyllt 60 år
 • att arbetsgivaravgiften sänks för arbetsgivare som anställer personer som fyllt 66 år
 • att införa ett särskilt avdrag för pensionärer som vill arbeta efter pensionering för att göra det mera attraktivt att fortsätta i arbetslivet
 • att det görs satsningar på att förstärka arbetstagares mentala och fysiska hälsa under hela arbetskarriären
 • att möjligheten att sänka inkomstskatteprocenten för personer som passerat pensionsåldern, men ännu inte pensionerat sig, utreds
 • att det ska vara sporrande att skjuta upp pensioneringen så länge som möjligt

Behandling

Partifullmäktiges svar

Arbetskarriärerna för oss finländare är idag kortare än exempelvis i våra nordiska grannländer. Med tanke på bristen på arbetskraft i landet ska den äldre befolkningen ses som en resurs med sin erfarenhet och kunskap.

Modellen för 80-90-100 innebär en form av deltidspension där personen kan trappa ner sin arbetstid till 80 procent och samtidigt få behålla 90 procent av lönen och 100 procent av tjänstepensionen, det vill säga den pension som betalas av arbetsgivaren. I till exempel Sverige kräver 80-90-100-modellen ofta att det finns ett lokalt avtal mellan arbetsgivaren och fackorganisationen. Modellen kan alltså tillämpas i lite olika varianter, beroende på det lokala avtalet. I och med att lönen går ner till 90 procent av ordinarie lön innebär det att modellen påverkar nivån av intjänad allmän pension, det vill säga den delen av pensionen som betalas av staten. Även sjukersättningen kan påverkas. Modellens syfte är att arbetstagarna ska orka längre i arbetslivet.

SFP:s mål är att höja sysselsättningsgraden till 80 procent. Det innebär att vi behöver fler personer i jobb. För att nå sysselsättningsgraden behövs både åtgärder som sporrar till arbete men också satsningar på en bättre arbetshälsa. Under regeringen Marin togs det på SFP:s initiativ fram ett nationellt program för bättre arbetshälsa. Detta program behöver få fortsättning. Det är viktigt att satsa på välbefinnandet i arbetslivet för att vi ska må bättre och för att kunna minska på sjukpensioneringarna. Olika former av deltidsarbete behövs ändå också för att möjliggöra det att man flexibelt kan kombinera till exempel arbete och familj.

SFP vill att det ska vara sporrande att delta i arbetslivet också efter pensioneringen för alla som vill det. Därför vill vi att intjänandet av pension fortsätter också efter den allmänna pensionsåldern. Ett sätt att sporra arbetsgivare att anställa även äldre är en sänkt arbetsgivaravgift för dem som fyllt 66 år.

År 2023 höjde regeringen Marin maximibeloppet för arbetsinkomstavdraget för dem som fyllt 60 år. Maximibeloppet höjdes med 200 euro för personer i åldern 60–61 år, med 400 euro för personer i åldern 62–64 år och med 600 euro för personer som fyllt 65 år. Vi vill fortsätta med trappstegsmodellen med förhöjt arbetsinkomstavdrag för dem som fyllt 60 år.

För att höja sysselsättningsgraden är det viktigt att vi satsar på att människor ska må bra och orka arbeta samt känna att det är lockande att arbeta även efter pensionering.

I riksdagsvalet 2023 lyfte SFP upp behovet av att införa ett särskilt avdrag för pensionärer som vill fortsätta i arbetslivet.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar för

 • att det ska vara sporrande att delta i arbetslivet också efter pensioneringen och att intjänandet av pension fortsätter också efter den allmänna pensionsåldern
 • att trappstegsmodellen med förhöjt arbetsinkomstavdrag fortsätter för dem som fyllt 60 år
 • att arbetsgivaravgiften sänks för arbetsgivare som anställer personer som fyllt 66 år
 • att införa ett särskilt avdrag för pensionärer som vill arbeta efter pensionering för att göra det mera attraktivt att fortsätta i arbetslivet
 • att det görs satsningar på att förstärka arbetstagares mentala och fysiska hälsa under hela arbetskarriären

Motion 13 – Motion för längre arbetskarriärer

Vi finländare lever längre än förr och i den demografiska modellen börjar de äldre generationerna dominera på ett oroväckande sätt. Situationen är liknande inom hela EU men i Norden syns denna obalans tydligast och värst är situationen i Finland.

Försörjningskvoten, dvs förhållande mellan aktiva i arbetslivet och icke-aktiva (unga o pensionärer) utvecklas i en skrämmande riktning. År 2003 gick det 2 försörjare på en försörjd, 2018 var kvoten 1,8/1 och 2050 räknar man med att kvoten är nere i 1/1.

Pensionssystemet i Finland är planerat att täcka utkomsten för en person som slutat jobba i 5 år. Enligt statistiken lever vi idag i medeltal mer än 22 år efter pensioneringen – mao finns det ett litet glapp på 17 år som inget system täcker. Vi som är aktiva i arbetslivet betalar idag 75-80% av pensionerna som betalas ut varje månad – drygt 20% kommer från avkastningen på pensionsbolagens investeringar.

Finland måste alltså börja åtgärda detta missförhållande och vidta åtgärder. Ett sätt är att få äldre att stanna längre i arbetslivet. Statistiken visar att det finns ett betydligt intresse bland pensionsberättigade att stanna längre i arbetslivet om det skulle finnas morötter för en längre karriär.

En metod för att locka äldre att stanna i arbetslivet är 80-90-100-systemet som finns i Sverige, Norge och Danmark. Detta system innebär att från att du fyller 60 (i Sverige) kan du jobba 80% av arbetstiden, lyfta 90% av din lön och din arbetsinsats räknas som 100% när man beräknar din pension.

Detta system hjälper den anställda att vänja sej av med arbetets dominas, gradvis vänja sej med mera fritid och anpassa sin ekonomi till en mindre inkomst. Detta hjälper förhoppningsvis också arbetsgivarna till att dels organisera arbetet effektivare, dels öppna upp för nya arbetsplatser.

Motionärens beslutsförslag

Vi vill att SFP arbetar för:

 • Att införa 80-90-100-systemet – som redan finns i de skandinaviska länderna – också i Finland
 • Att anpassa beskattningen så att den är attraktiv för att locka äldre till längre karriärer
 • Att vidta andra åtgärder för att locka äldre att stanna längre i arbetslivet

Motionär

Barbro Schauman     Barbro Sipilä

SFP i Åbo r.f.              SFP i Åbo r.f.

Motion 14 – De äldre som resurs

För tillfället har Finland ett lågt födelsetal medan befolkningen blir allt äldre. Detta leder till att det blir brist på arbetskraft.

Demografin visar att antalet äldre ökar år för år. År 2019 var redan var femte finländsk man och var fjärde finländsk kvinna över 65 år. Den äldre befolkningen är dock ingen homogen grupp. Vi vet att behovet av samhällstjänster ökar hos 75-åringar och äldre, i synnerhet hos dem som fyllt 85 år, men det finns många som efter pensioneringen har god hälsa och de har både kunskap och tid att även efter sin pensionering delta i arbetslivet. Det behövs incitament för detta och genom att modifiera pensionslagstiftningen och beskattningen av biinkomster kan intresset för pensionärer att söka sig till arbetslivet öka.

Samhället bör ta tillvara de äldres erfarenhet och uppmuntra till ett aktivt liv. Det skall vara sporrande att delta i arbetslivet också efter pensioneringen, men det kan även behövas incitament för arbetsgivarna att anställa äldre.

Motionärens beslutsförslag

Därför yrkar Svenska Seniorer i Nyland på att SFP genom sina representanter i riksdagen och regeringen arbetar för

 • att intjänandet av pension fortsätter efter den allmänna pensionsåldern
 • att ett arbetsinkomstavdraget är förhöjt för pensionärer
 • att arbetsgivaravgiften sänks för arbetsgivare som anställer personer som fyllt 66 år

Motionär

Svenska Seniorer i Nyland
Björn Fant, ordförande
Gunvor Brettschneider, styrelsemedlem