Motion 35 – Asylsökande som blivit utsatta för sexuellt våld

Beslut

SFP arbetar för:

 • att öka stödtjänsterna för kvinnor i minoritetsgrupper som blivit utsatta för sexuellt våld
 • att öka kompetensen i kultursensitivt bemötande inom vården och andra offentliga tjänster
 • att det finns tillgängliga och tillförlitliga tolkningstjänster samt speciella stödtjänster vid flyktingförläggningarna
 • att öka antalet skyddshemsplatser och kriscenter för våldtäktsoffer
 • att förbättra upplysningen om kriscentren för våldtäktsoffer i allmänhet och på de största invandrargruppernas nationalspråk

Behandling

Partifullmäktiges svar

Flyktingar och andra som lever under instabila förhållanden löper en större risk att utsättas för våld och utnyttjande i olika former, vilket även motionärerna lyfter fram i motionen.

Regeringen Marin lyfte fram bekämpningen av våld mot kvinnor som en viktig målsättning under regeringsperioden och flera åtgärder vidtogs. Bland annat förnyades sexualbrottslagstiftningen och ett program för bekämpning av våld mot kvinnor 2020–2023 utarbetades. De flesta av åtgärderna i programmet har redan genomförts. En av åtgärderna var att rikta anslag för att finansiera organisationer som arbetar för att bekämpa våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld bland invandrare. Det här arbetet behöver fortsätta under nästa riksdagsperiod.

Precis som motionärerna skriver har en asylsökande i Finland rätt att få brådskande hälso- och sjukvård och även annan vård som bedöms vara nödvändig. För minderåriga ska alla nödvändiga hälso- och sjukvårdstjänster ordnas i samma omfattning som för minderåriga med hemkommun i Finland. Även ett uppehållstillstånd på grund av tillfälligt skydd berättigar till hälso- och sjukvårdstjänster i samma utsträckning som kommuninvånarna. Det är viktigt att social- och hälsovårdstjänsterna på flyktingförläggningarna även tar i beaktande förekomsten av sexuellt våld och erbjuder stödtjänster. Här är det centralt att tolkningstjänsterna fungerar. Även inom vården överlag behöver man bli bättre på att hjälpa offer för sexuellt våld, och vårdkedjorna behöver fungera.

Svenska folkpartiet har länge arbetat för att öka antalet skyddshemsplatser och antalet kriscenter för våldtäktsoffer. Behovet av skyddshemsplatser och kriscenter är stort och arbetet fortsätter. Skyddshemsplatserna och kriscenter för våldtäktsoffer ska vara tillgängliga.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar för:

 • att öka stödtjänsterna för flyktingar som blivit utsatta för sexuellt våld
 • att öka kompetensen i kultursensitivt bemötande inom vården
 • att det finns tillgängliga och tillförlitliga tolkningstjänster samt speciella stödtjänster vid flyktingförläggningarna
 • att öka antalet skyddshemsplatser och kriscenter för våldtäktsoffer
 • att förbättra upplysningen om kriscentren för våldtäktsoffer i allmänhet och på de största invandrargruppernas nationalspråk

Motion

I Finland har var tredje kvinna upplevt fysiskt eller sexuellt våld. Brottsanmälningar angående sexuellt våld och sexuella trakasserier har också ökat markant de senaste åren. Detta har delvis att göra med att fler anmäler brotten, men det är ändå väldigt mörka siffror. Kvinnor som hör till minoriteter och kvinnor med annan etnicitet löper även dubbelt större risk för att bli utsatta för sexuellt våld. Och detta sker precis nu i ett av världens mest jämställda länder. Den nya samtyckeslagen kommer spela en stor roll, men det finns fortfarande mycket att göra och vissa grupper som är speciellt utsatta.

Våldtäkter och massvåldtäkter har alltid skett i krigföring. Våldtäkt som krigföring sker även i detta nu och det sker över hela världen.

I och med lagreformen gällande sexualbrott trädde i kraft vid årsskiftet blir det enklare med att anmäla ett sexualbrott och få stöd för det. Men det betyder inte att vi är färdiga där. Sexualbrotten kommer fortfarande ske, redan nu betonar Seri-stödcentren att de inte vet hur de ska kunna svara på de ökade anmälningar och behov som behöver mötas. Därtill borde det också finnas extra stödtjänster för flyktingar som upplevt sexuellt våld.

THL: Flyktingläger och flykten samt situationen i ursprungslandet kan exponera människor med flyktingbakgrund för utnyttjande. Ensamkommande minderåriga barn har en särskild risk för upplevelser av sexuellt våld. Flyktingar bär dessutom på många traumatiska upplevelser, som även kan innefatta sexuellt våld som tortyrmetod. (…) Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet (det så kallade Istanbul-fördraget) innehåller många bestämmelser gällande sexuellt våld. Konventionen förpliktar också till att förbättra ställningen och servicen i Finland för personer som har fallit offer för sexuellt våld.  

Det behöver finnas tillräckliga stödtjänster i Finland för att kunna möta de människor som blir utsatta för sexuellt våld. Personen som utsatts, oavsett om det är i Finland det skett eller i det land hen kommer ifrån, behöver få möjlighet till rättsmedicinsk undersökning och psykosocialt stöd. Det måste även finnas möjlighet till tolktjänster och ett större samarbete måste ske mellan myndigheterna, tredje sektorn och organisationer där det finns expertis inom området. Enligt Migrationsverket har vuxna asylsökande rätt till akut och nödvändig vård, och detta om något behöver klassas som akut och nödvändig vård.

Amnesty uppskattar att 50 000 kvinnor i Finland årligen utsätts för sexuellt våld, långt ifrån alla anmäls. Slås dessa ut på ett år blir det 4166 kvinnor per månad, delat på de sju stycken Seri-center som finns i Finland. Om alla dessa kvinnor skulle uppsöka stödtjänster, vilket de har rätt till, skulle varje Seri-center ha 595 besökare per månad och 148 besökare per vecka. Dessa siffrorna berättar att vi behöver mera stödtjänster.

Motionärens beslutsförslag

Svenska Kvinnoförbundet yrkar på att SFP genom sina representanter i riksdagen och regeringen arbetar för:

 • Att stödtjänster för kvinnliga flyktingar som blivit utsatta för sexuellt våld ökas.
 • Att lyfta fram hur kvinnor i minoritetsgrupper är mer utsatta för sexuellt våld och att det behöver finnas kunskap kring detta inom vården och inom våra sociala tjänster.
 • Att det ska finns ett större samarbete mellan myndigheter och tredje sektorn för att kunna möta de behov som finns för de som blivit utsatta för sexuellt våld.
 • Att vi i diskussioner rörande offer för sexuellt våld och våld i hemmen i debatten alltid påminner om jämställdhet och lika tillgång till tjänster.
 • Att man uppmärksammar minoriteters behov av kunnig personal som har ett kultursensitivt bemötande.
 • Att det finns tillgängliga och tillförlitliga tolkningstjänster samt speciella stödtjänster vid mottagningscentraler för asylsökande.
 • Att vi arbetar för att tillräckliga finansiella resurser fördelas till de redan etablerade SERI-centren för att de skall kunna driva ett arbete där offer för sexuellt våld får professionellt långsiktigt stöd, och att dessa centers existens marknadsförs på ett stort antal plattformar och därutöver på de största invandrargruppernas nationalspråk.

Motionär

Svenska Kvinnoförbundet r.f.

Anita Westerholm, Förbundsordförande

Agneta Udd-Saarela, Generalsekreterare