Motion 39 – En kvalitativ förlossningsvård och ökade resurser för mödra-, familje- och barnavård

Beslut

SFP arbetar för:

 • att förlossningsvården och föräldrarådgivningarna i hela Finland garanterar föderskor rätten till ett förhandsbesök vid förlossningsenheten och alla nyförlösta ett hembesök av barnmorska eller hälsovårdare efter förlossningen
 • att förlossningskomplikationer och förlossningstrauman ska förebyggas och vårdas inom förlossningsvården
 • att garantera en fungerande vårdstig för samtliga blivande föderskor i hela landet
 • att trygga förlossningsavdelningarna runtom i landet och verka för ett tillräckligt antal förlossningsplatser regionalt

Behandling

Partifullmäktiges svar

Nativiteten i Finland har sjunkit jämförelsevis drastiskt under 2010-talet, från 1,87 barn per kvinna år 2010 till 1,32 barn per kvinna år 2022. Därför behöver vi en familjepolitik som uppmuntrar till att bilda familj och främjar välmående i familjerna. Vi vill att föräldrarna och familjerna ska få stöd både innan, under och efter graviditeten.

Samtidigt är det viktigt att vi säkerställer ett tillräckligt tätt nätverk av förlossningssjukhus i Finland. Det ska kännas tryggt att bilda familj och en viktig del av denna helhet är att det ska kännas tryggt att föda. Vägen till ett förlossningssjukhus får inte blir för lång och vi behöver arbeta för att trygga de kvarvarande avdelningarna som hotas av indragning.

Motionärerna yrkar på att garantera föderskor rätt till förhandsbesök vid förlossningsenheten och ett hembesök av barnmorska efter förlossningen. Dessutom efterlyses både förebyggande och vård av förlossningskomplikationer och -trauman samt en fungerande vårdstig för alla föderskor. Dessa är alla målsättningar som bidrar till att främjar en trygg graviditet, nedkomst och familjeliv.

Svenska folkpartiet vill att Finland ska vara världens barnvänligaste land. Rådgivningen har en viktig roll i att främja denna målsättning, och därför vill SFP att barnrådgivningen förlängs tills barnet fyller 10 år. Samtidigt är det viktigt, precis som motionärerna skriver, att säkerställa att rådgivningen är jämlik och av god kvalitet i hela landet.

Under senaste riksdagsperiod reformerades familjeledigheterna och den andra förälderns andel av familjeledigheten förlängdes. Det här var ett stort steg i rätt riktning för ett mer jämställt familje- och arbetsliv. SFP:s mål är förlänga den inkomstbundna föräldraledigheten tills dess att barnet fyllt 1 år och 6 månader.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar för:

 • att förlossningsvården och föräldrarådgivningarna i hela Finland garanterar föderskor rätten till ett förhandsbesök vid förlossningsenheten och alla nyförlösta ett hembesök av barnmorska eller hälsovårdare efter förlossningen
 • att förlossningskomplikationer och förlossningstrauman ska förebyggas och vårdas inom förlossningsvården
 • att garantera en fungerande vårdstig för samtliga blivande föderskor i hela landet
 • att trygga förlossningsavdelningarna runtom i landet och verka för ett tillräckligt antal förlossningsplatser regionalt

Motion

Att barnafödandet har minskat i Finland är ingen nyhet. Vi behöver åtgärder för att främja familjebildning och som signalerar att Finland är ett barn- och familjevänligt land samt vända den nedåtgående befolkningsutvecklingen. De årliga födelsetalen sjunker i Finland. I nuläget föds 1,35 barn per kvinna i Finland. Sedan 1990-talet har förlossningarnas antal sjunkit från 66 000 till under 50 000 per år. Orsakerna är många och en är det faktum att förlossningsvården under många år har varit en arena för olika politiska påtryckningar om nedskärningar och effektivisering. En följd är att antalet förlossningssjukhus har minskat drastiskt i Finland. Samtidigt har olika stödtjänster dragits in såsom till exempel hembesök till förstföderskor av en barnmorska efter förlossningen och förstföderskors besök till förlossningssjukhuset före nedkomsten. De kommunala familje- och förlossningsförberedande kurserna har blivit kortare och erbjuds i lägre grad än förr. Utan förberedande besök vid förlossningsenheten ökar risken för rädsla och stress inför förlossningen, vilket i sin tur eskalerar riskerna för komplikationer under nedkomsten.

Finland måste satsa på vården av de blivande föräldrarna och den gravida kvinnan. Det ger en god grogrund för livet med barn. Rådgivningen måste får tillräckligt med resurser för att kunna hålla en hög standard och så att föräldrarna upplever att det finns tillräckligt med tid för frågor och diskussion. Det är viktigt att besöken sker regelbundet och att inte personalen byts ut vid varje besök.  Färre besök till mödrarådgivningen och långa avstånd till förlossningsavdelningarna skapar oro bland föderskor. Barn ska inte födas på vägen, för att avståndet till förlossningsavdelningen är för lång.

En förlossning kan vara både fysiskt och psykiskt påfrestande för föderskan och kan påverka livet också efteråt. Rädslor, olika förlossningsskador eller traumatiserande förlossningsupplevelser borde aldrig få vara en orsak till att inte våga skaffa fler barn. Hur förlossningsvården fungerar och hur mödrar blir bemötta före och efter förlossningen kan påverka beslutet att skaffa fler barn. Förlossningsrädsla förebyggs bäst med goda förlossningsupplevelser och en välfungerande eftervård.

Finland måste ha fungerande vårdkedjor och tjänster som tryggar föderskornas behov av kunskap och stöd före, under och efter förlossningen. Rekommendationer inom mödravården ska följas, slopade hembesök före och efter förlossningen strider nämligen mot både THL:s och WHO:s rekommendationer. Förlossningssjukhusens och rådgivningssystemets resurser måste också tryggas så att de i hela landet kan erbjuda de stödtjänster som rekommendationerna förutsätter. Föderskorna i Finland har rätt till kvalitativ förlossningsvård som sätter föderskan i centrum, vilket i kombination med andra åtgärder kan komma hela nationen till nytta med stigande nativitet.

Motionärens beslutsförslag

Svenska Kvinnoförbundet yrkar på att SFP arbetar för:

 • Att förlossningsvården och föräldrarådgivningarna i hela Finland garanterar föderskor rätten till ett förhandsbesök vid förlossningsenheten och alla nyförlösta ett hembesök av barnmorska eller hälsovårdare efter förlossningen.
 • Att förlossningskomplikationer och förlossningstrauman ska förebyggas och vårdas inom förlossningsvården.
 • Att återinföra en fungerande vårdstig för samtliga blivande föderskor i hela landet.
 • Att rådgivningens status samt kvaliteten på vården av gravida, barn och deras familjer höjs och är jämlik i hela landet också som en av möjliga åtgärder för att höja nativiteten
 • Att det finns resurser för att åter öppna de indragna och trygga de indragningshotade förlossningsavdelningarna runtom i landet, så att risken för en förlossning på vägen inte påverkar familjeplaneringen negativt.

Motionär

Svenska Kvinnoförbundet r.f.

Anita Westerholm, Förbundsordförande

Agneta Udd-Saarela, Generalsekreterare