Motion 45 – Kommunernas ansvar för mobbningsförebyggande arbete

Beslut

SFP arbetar fortsättningsvis för

  • att säkra resurserna för att motverka mobbning i alla dess former
  • att skolorna, kommunerna och välfärdsområdena ingriper i ett tidigt skede då mobbningsfall uppkommer

Behandling

Partifullmäktiges svar

Alla elever, studerande, lärare och övrig personal ska ha rätt till en trygg skolvardag fri från mobbning. Alla barn har rätt till en jämlik utbildning i en trygg inlärningsmiljö. Mobbning är något som måste tas på allvar och starkt motverkas. I värsta fall kan mobbning lämna livslånga psykiska och till och med fysiska men. Som även motionären påpekar, kan mobbning ta sig till uttryck på flera olika sätt.

Det är även på grund av mobbningens varierande uttryck som det kan vara svårt att ta tag i problematiken. Därför är det viktigt att det i skolorna, kommunerna och i hemmen finns tillräckliga resurser och metoder att använda sig av då mobbningsfall uppkommer. Den mobbades välmående, och hur hen har upplevt situationen, utgör det centrala i alla mobbningsfall.

I februari 2022 godkände riksdagen en lag (RP 127/2021) vars syfte är att ge effektivare metoder att agera vid mobbning och våld i skolor. Enligt den nya lagen är lärare och rektorer i andra stadiet skyldiga att meddela om trakasserier, mobbning eller våld som skett i skolan eller under skolvägen till vårdnadshavaren för både den utsatta och den misstänkta.

Svenska folkpartiet anser att det är viktigt att rikta mer resurser till det förebyggande arbetet för att motverka alla former av mobbning. Inom välfärdsområdena är det viktigt att säkerställa tillgången till kuratorer och skolpsykologer så att den mobbade, men också mobbaren, kan söka hjälp med låg tröskel. Det är viktigt att kontakten mellan skolorna och elevvården fungerar och att elev- och studerandevården finns tillgänglig i skolorna.

Partifullmäktiges beslutsförslag

SFP arbetar fortsättningsvis för

  • att säkra resurserna för att motverka mobbning i alla dess former
  • att skolorna, kommunerna och välfärdsområdena ingriper i ett tidigt skede då mobbningsfall uppkommer

Motion

Upp till 9% av barn i skolåldern upplever mobbning både fysiskt och på nätet.

En mobbad person är utsatt för kränkande kommentarer, utfrysning, utskällning, smygfotade bilder och spridning av dem på sociala medier. Han eller hon kan bli knuffad, slagen, rånad, lämnat utanför eller baktalad.

Barn har enligt lag rätt till en trygg uppväxtmiljö. Vi alla vuxna människor har skyldighet att skapa en trygg miljö för barn, för barnens utveckling.

Mobbning är inte enbart skolans och familjens problem. Mobbning är ett samhällsfenomen och därför borde det studeras och motverkas.

Motionärens beslutsförslag

Kommunerna jobbar aktivt mot mobbning och ingriper i ett tillräckligt tidigt skede i de svåraste fallen av mobbning.

Motionär

Elena Makarova

SFP i Östra Borgå

SFP i Östra Borgå