Blomqvist: Bra att naturvärden och jaktmöjligheter tryggas i nyländska skyddsområden

– Jag gläder mig över att beslutet om nya naturskyddsområden i Nyland kombinerar skydd av naturvärden med fortsatta möjligheter till jakt, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. Införandet av skyddsområden hjälper till att trygga värdefulla nyländska naturvärden, samtidigt som en fortsatt jakt fyller en viktig funktion med tanke på trafiksäkerhet, naturens mångfald och rekreation.

Statsrådet har i dag beslutat inrätta 29 naturskyddsområden på statsägd mark i Nyland. Den totala arealen är 5 883 hektar, av vilka 5 099 hektar landområden och  784 hektar vattenområden. Genom miljöministeriets förordning ska ytterligare 2300 hektar fredas.

–  Genom att tillåta jakt kan man se till att beståndet av främmande arter eller skadliga djur inte blir alltför stort. På denna punkt spelar jakt en viktig roll också med tanke på vår natur, poängterar minister Blomqvist. På de nyinrättade områdena har bland annat möjligheten till jakt på vitsvanshjort, vildsvin, mink och mårdhund beaktats.

Vitsvanshjorten har ökat mycket kraftigt i södra Finland och utgör bland annat en trafikfara på flera håll. Vildsvin, mink och mårdhund i sin tur har en starkt negativ inverkan på exempelvis populationen av skogshönsfågel ifall inte bestånden hålls på en rimlig nivå.

Jakt på rådjur ska i fortsättningen också vara tillåten bland annat på skyddsområdena Ingå Stormossen, Finnträsk i Kyrkslätt, Långå i Raseborg och i naturskyddsområdet för Ekenäs kust.

På de områden där jakt inte får bedrivas ska drivande av djur fortsättningsvis i huvudsak vara tillåtet och dessa områden får även räknas in i jaktområdets storlek. Speciellt i Nyland med splittrade skyddsområden är det här en viktig fråga.

Ollikainen: Historisk dag då Finland får sin första nationella trafiksystemplan

Statsrådet överlät idag den 12-åriga trafikplanen till riksdagen. Den riksomfattande trafikplanen är den första av sitt slag och sträcker sig till år 2032. Syftet med planen är att öka långsiktigheten i beslutsfattandet kring trafiksatsningar och i den finns linjedragningar som bland annat berör underhåll och investering av olika former av infrastruktur. Trafikplanen är utarbetad av en parlamentarisk arbetsgrupp som tillsattes av statsrådet 2019.

Läs föregående artikel

Henrik Wickström ställer upp för omval till vice ordförande för SFP

Henrik Wickström ställer upp för omval till Svenska folkpartiets vice ordförande på partidagen i maj. Partidagen väljer tre vice ordförande för partiet.

Läs följande artikel