Ollikainen: Historisk dag då Finland får sin första nationella trafiksystemplan

Statsrådet överlät idag den 12-åriga trafikplanen till riksdagen. Den riksomfattande trafikplanen är den första av sitt slag och sträcker sig till år 2032. Syftet med planen är att öka långsiktigheten i beslutsfattandet kring trafiksatsningar och i den finns linjedragningar som bland annat berör underhåll och investering av olika former av infrastruktur. Trafikplanen är utarbetad av en parlamentarisk arbetsgrupp som tillsattes av statsrådet 2019.

– Den riksomfattande trafikplanen är ett efterlängtat styrdokument som gynnar alla parter som har en roll i helheten. Den innehåller många viktiga skrivningar om bland annat fungerande skärgårdstrafik och satsningar på det lägre vägnätet. I beredningen av planen betonade SFP även hamnarnas och de regionala flygfältens betydelse för möjlighet till utveckling och export, säger riksdagsledamot Mikko Ollikainen, SFP:s representant i den parlamentariska styrgruppen.

I trafikplanen framgår även centrala principer för nivåhöjningar av finansiering, och bland annat reparationsskulden förväntas minska över tid. I början av varje regeringsperiod kommer trafiksystemplanen att samordnas med planen för de offentliga finanserna.

– Trafikplanen innebär ökade möjligheter för EU-finansiering och fungerar som ett värdefullt utgångsläge för beslutsfattare.  Samtidigt ger den även en framtidstro till aktörer på fältet och stöder planeringen av en långsiktig verksamhet, konstaterar Ollikainen. 

Biaudet: Skriftligt spörsmål om gynekologiska cancerpatienters undersökningar, rehabilitering och psykosocialt stöd


SFP:s riksdagsledamot Eva Biaudet har idag lämnat in ett skriftligt spörsmål om gynekologiska cancerpatienters undersökningar, rehabilitering och psykosocialt stöd.

Läs föregående artikel

Blomqvist: Bra att naturvärden och jaktmöjligheter tryggas i nyländska skyddsområden


- Jag gläder mig över att beslutet om nya naturskyddsområden i Nyland kombinerar skydd av naturvärden med fortsatta möjligheter till jakt, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet. Införandet av skyddsområden hjälper till att trygga värdefulla nyländska naturvärden, samtidigt som en fortsatt jakt fyller en viktig funktion med tanke på trafiksäkerhet, naturens mångfald och rekreation.

Läs följande artikel