Blomqvist: Det ska vara lätt att kombinera familj och arbetsliv

Årligen den 19 mars uppmärksammar vi Minna Canth-dagen och jämställdhetsdagen, som firas till minne av Canths födelsedag. Canth var en aktiv samhällspåverkare som krossade många glastak i slutet av 1800-talet och gjorde en betydande karriär som författare och journalist i vårt land. Minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, Thomas Blomqvist, påminner på jämställdhetsdagen om vikten av fortsatt aktivt arbete för en mer jämställd arbetsmarknad.

– Regeringen har under denna period genomfört en viktig familjeledighetsreform som bidrar till att föräldraledigheterna fördelas mer jämnt. Ansvaret för att ta hand om barn behöver bli mer jämställt. Det borde vara helt naturligt att föräldrarna delar lika på familjeledigheterna, och det ska vi sträva efter. Det är viktigt att alla tar sitt ansvar för att uppnå den här målsättningen. För att lyckas med det här har arbetsgivarna ett särskilt ansvar, men vi behöver också en attitydförändring i hela samhället. Det ska vara möjligt att på ett jämlikt och smidigt sätt kombinera familjeliv och arbete, oberoende kön, konstaterar Blomqvist.

– Det är många faktorer som påverkar fördelningen av familjeledigheterna inom en familj, men det har visat sig att mycket även beror på attityderna i vårt samhälle. För att uppnå en större jämställdhet och för att stärka kvinnornas ställning på arbetsmarknaden behöver papporna använda en betydligt större andel av familjeledigheterna. 

Familjeledighetsreformen trädde i kraft i augusti 2022. Reformen förväntas leda till att föräldrarna delar familjeledigheten mer jämnt än hittills då de öronmärkta ledigheterna för papporna ökat. 

– Vi behöver noggrant följa upp effekterna av reformen för att se de verkliga konsekvenserna och för att kunna avgöra vilka åtgärder som ytterligare behövs. Jag är ändå övertygad om att reformen är ett steg i rätt riktning för att uppnå jämställdhet, säger Blomqvist.

 

Blomqvist och Westerholm: Tjänsterna för svenskspråkiga med intellektuell funktionsnedsättning måste fungera

Innan årsskiftet erbjöd Kårkulla samkommun service på svenska för personer med intellektuell funktionsnedsättning eller annan funktionsnedsättning. I och med reformen av social- och hälsovårdstjänsterna samt räddningstjänsterna upplöstes Kårkulla samkommun och verksamheten och uppdragen överflyttades till de tvåspråkiga välfärdsområdena. Det har kommit tydliga signaler att övergången inte varit smidig.

Läs föregående artikel

Beslut ska tas med individen i åtanke

För SFP är det viktigt att varje person känner sig trygg att leva i Finland. Riksdagsvalskandidat Greger Forsblom tar fasta på regeringens roll och att de som sitter vid beslutsfattarborden har en stor roll i att trygga finländarnas vardag.

Läs följande artikel