Blomqvist: Företag och näringsliv lägger grunden för en välmående kommun

Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, lyfter upp vikten av satsningar på sysselsättning och företagens verksamhetsförutsättningar i kommunerna. Minister Blomqvist besökte Lojo och Vichtis den 3 oktober och träffade bland annat stadens ledning, besökte företag och svarade på skolelevers frågor under ett skolbesök.

– Social- och hälsovårdsreformen innebär stora förändringar i kommunens uppgifter. Frågor som berör sysselsättning och näringsliv har nu möjlighet att få ett större fokus i kommunen. Ett tätt samarbete mellan kommunen och näringslivet är a och o. Det behövs en fortgående dialog och ett fungerande samarbete, säger Blomqvist.

Arbetskraftsbristen är ett faktum i många branscher och i det läget är det positivt att kommunerna i framtiden kommer ha ett större ansvar över sysselsättningstjänsterna, då arbets- och näringslivstjänsterna enligt förslaget som nu behandlas i riksdagen flyttas till kommunen från och med år 2025. 

– Målsättningen med den här reformen som vi arbetat med är att skapa förutsättningar för en förbättrad sysselsättning och att föra servicen närmare kommuninvånarna. Kommunerna är experter på sitt områdes sysselsättningsmöjligheter och har en möjlighet att erbjuda mångsidigare och mer effektiva tjänster, säger Blomqvist.

I framtiden kommer kommunerna vara centrala aktörer för att stöda invånarnas välmående och skapa en fungerande vardag för alla i kommunen. 

– Genom att kommunen satsar på företagens verksamhetsförutsättningar kan man skapa tillväxt och förbättra sysselsättningen. Det arbetet har en stor betydelse för hela regionens konkurrens- och livskraft, säger Blomqvist.

 

Rätt beslut av HUS styrelse att remittera sparförslagen – nu behövs snabba besked av välfärdsområdena och Helsingfors

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är glad då HUS-sammanslutningens styrelse valde att remittera ärendet angående vd:ns förslag på sparåtgärder. Förslaget gavs av SFP under mötet. Enligt förslaget kunde bl.a. Lojos och Borgås samjourer ha stängts, likaså Lojos förlossningsavdelning.

Läs föregående artikel

Ministrarna Henriksson och Blomqvist i Lojo: Vi måste värna om de regionala sjukhusen i Nyland

SFP:s ordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson och minister för nordiskt samarbete och jämställdhet Thomas Blomqvist besökte på tisdagen Lojo sjukhus. Ministrarna träffade sjukhusets ledning och diskuterade sjukhusets situation och resursbehov. Besöket kom dagen efter att HUS-sammanslutningens styrelse beslöt att återremittera tjänstemannaledningens lista med sparåtgärder. De föreslagna sparåtgärderna skulle drabba de mindre sjukhusen i de nyländska regionerna hårt, då samjouren vid Borgå sjukhus samt både samjouren och BB vid Lojo sjukhus föreslogs läggas ner. Även Raseborgs sjukhus skulle enligt tjänstemännens förslag stått inför en omorganisering. Också samjouren vid Malms sjukhus i Helsingfors skulle ha upphört.

Läs följande artikel