Blomqvist: Viktiga beslut som för energiförsörjningen bort från fossil importenergi

Ministerarbetsgruppen för beredskap fattade i dag beslut om riktlinjer som skall säkerställa produktionen av energi till ett rimligt pris, öka självförsörjningsgraden och påskynda energiomvandlingen bort från fossila bränslen.

– Det är ett väl övervägt och balanserat paket som innehåller en lång rad åtgärder med vilka vi skall öka vår självförsörjningsgrad gällande energi, skapa ekonomiska möjligheter för kommuner och sporra företag till åtgärder som är viktiga med tanke på vår beredskap och klimatfrågorna och samtidigt skapar arbetstillfällen och ger finländsk teknologi att utveckla sin spetskompetens, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet.

– Ett konkret beslut som direkt märks i konsumenternas plånbok är beslutet att tillfälligt under åren 2022 och 2023 sänka distributionsplikten, med andra ord en hur stor mängd förnybara bränslen som måste ingå i bränslet. I och med den här temporära ändringen dämpas en möjlig prisökning  med ca 10-12 cent per liter. För de hushåll som är beroende av bil, för yrkesbilisterna och för hela logistikkedjan och därmed näringslivet, är det här en märkbar lättnad, konstaterar minister Blomqvist. 

– Vi har tidigare beslutat om en ackustrategi för Finland. Avsikten är att Finland skall bli en föregångare inom den teknologin såväl vad gäller forskning och utveckling som återvinning av komponenter och metaller. Vi ser stora möjligheter att få till stånd ett kluster inom en bransch vars vikt ytterligare kommer att öka då en allt större del av mänsklig verksamhet grundar sig på tillgången på el. En annan viktig teknologi vi satsar på är vätgasen som inom några år kommer att få en mycket stor betydelse, konstaterar minister Thomas Blomqvist.

– De statliga satsningarna är stora, flera hundra miljoner euro de närmaste åren men de offentliga medlen utgör endast en hörnsten som sedan får till stånd betydande privata satsningar. På det sättet åstadkommer vi en satsning på sammantaget några miljarder euro för att främja vårt näringsliv och göra Finland till en stark spelare inom ny teknologi och den internationella gröna omställningen, säger minister Blomqvist. 

– Vi skall inte heller glömma de möjligheter skogen ger oss då vi gör oss oberoende av importenergi från Ryssland. Konkret faller 2 miljoner kubikmeter importerad energiflis bort, men också andra energiformer kan delvis ersättas av träenergi. Här finns nu en bra chans för skogsägare i hela landet. De sk. Kemera-stöden för skötsel av ung skog och för tillvaratagande av energived ändras tillbaka till de mer attraktiva finansieringsvillkoren och den stödnivå vi hade till år 2015. De här är i kraft i två år och nu gäller det att gripa chansen såväl med tanke på landets energiförsörjning som med tanke på den egna skogens framtida tillväxt, konstaterar Thomas Blomqvist.

 

Laura Fagerlund ny verksamhetsledare för SFP i Nyland

Laura Fagerlund har utsetts till ny verksamhetsledare för SFP i Nyland. Som verksamhetsledare ansvarar Fagerlund för över kretsens verksamhet och ekonomi. Fagerlund har tidigare arbetat som verksamhetskoordinator i kretsen och efterträder tidigare verksamhetsledare Jenny Vilén.

Läs föregående artikel

Granroth: Tiden för NATO är inne

I sitt partiprogram “Ett mänskligt och framgångsrikt Finland” har Svenska folkpartiet som målsättning att Finland år 2025 är medlem av NATO. SFP i Helsingfors kretsordförande Simon Granrothdelar med sig av sina tankar kring ämnet.

Läs följande artikel