Ollikainen: Fint att österbottniska kommuner är med i försöket om tvåårig förskoleundervisning

Riksdagsledamot Mikko Ollikainen gläds åt att de österbottniska kommunerna Kronoby, Malax, Vasa och Vörå samt Karleby i landskapet Mellersta-Österbotten hör till de kommuner som slumpmässigt valts ut till försöket om den tvååriga förskoleundervisningen. Undervisnings- och kulturministeriet genomför försöket från och med augusti 2021 till maj 2024. Försöket berör barn födda åren 2016 och 2017 i drygt 100 kommuner. Staten täcker de tilläggskostnader som detta medför för kommunerna.

– Det är mycket fint att de österbottniska kommunerna är med. Det är viktigt ur ett jämlikhetsperspektiv. Dessutom är det bra att det svenska nu beaktas betydligt bättre. En ledstjärna i försöket är forskning och uppföljning, och här måste det även finnas svenskspråkig information. Den utvidgade läroplikten är en satsning i slutet av de ungas utbildningsväg, medan detta försök är en satsning i början, säger Ollikainen.

Syftet med försöket är att utveckla och stärka förskoleundervisningens kvalitet och utreda kontinuiteten mellan småbarnspedagogiken, förskoleundervisningen och den inledande undervisningen. Samtidigt vill man även utreda familjers serviceval och få information om hur tvåårig förskoleundervisning påverkar barns förutsättningar för utveckling och lärande.

– Småbarnspedagogiken lägger grunden för livslångt lärande oberoende av familjebakgrund. Jag hoppas att detta försök leder till att fler barn ska få en bättre start på sin utbildningsväg. Med en mångsidig och kvalitativ pedagogik sker det för de allra yngsta på ett motiverande sätt genom lek och sång, säger Ollikainen.

Samtliga barn i årskullarna 2016 och 2017 berörs i Malax medan det i ett senare skede kommer att slås fast vilka som får vara med i Karleby, Kronoby, Vasa och Vörå. En tredje grupp, till vilken bland annat Kaskö och Kristinestad hör, kommer att fungera som jämförelsekommuner. Där fortsätter verksamheten som nu, men man kommer att jämföra resultat med kommuner där det tvååriga försöket genomförs.

SFP ingick valförbund i Lahtis med Centern

SFP och Centern i Lahtis har ingått ett tekniskt valförbund inför kommande kommunalval. Valförbundet förbinder inte partierna i de politiska frågorna och båda partierna förverkligar och finansierar sina egna kampanjer. SFP har inte haft kandidater i kommunalvalet i Lahtis under 2000-talet.

Läs föregående artikel

SFP ensamt om att förespråka Östra kustbanan

Finanspolitiska utskottet väljer att gå vidare med järnvägsdragningen österut via Borgå och Kouvola, den så kallade Östbanan. Beslutet som meddelades idag, torsdag 21.1, innebär att Lovisa ser ut att bli utan tågförbindelse. För Svenska folkpartiet i Nyland är beslutet en besvikelse.

Läs följande artikel