Förändring i sikte: Minister Sandra Bergqvist jobbar för ökad fysisk aktivitet och välbefinnande i Finland

Nyblivna föräldrar får en boll i moderskapsförpackningen, hobbysedlar provas och möjligheter att stödja motion och idrott med hjälp av beskattning utreds: regeringen är fast besluten att få finländare att röra på sig mer och åtgärderna i regeringsprogrammet är många. En stor del av arbetet ligger på bordet hos idrotts- och ungdomsminister Sandra Bergqvist.

Vi har ju en lång tradition i Svenskfinland och SFP av att driva de här frågorna, berättar Sandra Bergqvist en augustimorgon, precis efter Svenska riksdagsgruppens sommarmöte på Åland. Det har varit intensiva veckor, säger hon. Så har det varit en tid nu.

Då statsminister Petteri Orpo (Saml.) meddelade att han kallar Svenska folkpartiet, Sannfinländarna och Kristdemokraterna till regeringsförhandlingar under våren 2023 tänkte SFP:s Sandra Bergqvist från Nagu att de värderingar hon framöver ska kämpa för kräver uthållighet. Hon vände sig till löpningen för att hitta uthålligheten och glädjen och har nu löpt varje dag sedan Orpos inbjudan kom. Det känns därför närmare symboliskt att Bergqvist några månader senare blev utsedd till idrotts- och ungdomsminister för Svenska folkpartiet. 

– Genast från dagen då jag blev utnämnd och att vi hade presskonferens, kändes det som att man kastades på ett tåg som rusar förbi i 300 kilometer i timmen. Jag försökte klamra mig fast och förstå vad som är på gång. 

Så beskriver Bergqvist de första dagarna som minister. 

– Men efter en stund började jag titta runt mig och insåg vilket stort maskineri som finns runt omkring ministrarna. På vilket sätt bör man och kunde man använda sig av det här maskineriet? Det finns oändliga möjligheter och det är tiden som lägger begränsningarna.

Fysisk aktivitet får inte nedprioriteras

Bergqvist understryker att portföljen hon håller i inte är ny för Svenska folkpartiet och frågorna som lyfts av idrotts- och ungdomsministern är frågor som länge varit viktiga för partiet. 

– Jag tror att många i SFP och i Svenskfinland överlag har en väldigt naturlig koppling till motion och idrott. Vi har väldigt aktiva idrottsföreningar och idrottare. Vi har väldigt duktiga fotbollsspelare, friidrottare, skidåkare och så vidare. 

– Dessutom har ju SFP haft en idrottsminister, Stefan Wallin, som faktiskt lät grunda ett gym på ministeriet, berättar Bergqvist. 

I dag hittas gymmet som Undervisnings- och kulturministeriet delar med Social- och Hälsovårdsministeriet, enligt vad Bergqvist fått höra, bakom soptunnorna. Den dolda platsen är en försiktig symbol för hur vi prioriterar motion. Vilken bild ger det egentligen av betydelsen av motion då man placerar gymmet bakom soptunnorna, frågar sig Bergqvist. Det borde vara det första man ser då man kommer in.

I åtgärdsprogrammet för att öka den fysiska aktiviteten hos finländare är uppmuntran till och förutsättningar för motion och idrott en väsentlig del. 

– Man har kunnat konstatera att motion och fysisk aktivitet är en otroligt viktig del av välmåendet överlag. Idag rör en tredjedel av barn och unga på sig tillräckligt och en fjärdedel av vuxna. Det är låga siffror som leder till allvarliga konsekvenser som vi ser redan i dag. Jag har mött tränare som berättat åt mig att det finns barn som inte kan hoppa jämfota eller inte klarar av att kasta en boll ovanför sitt huvud eftersom de saknar den motoriska färdigheten till det. Vi vet också att vi har stora utmaningar då det gäller den fysiska konditionen vid uppbådet, eller hos sökande till polisskolan eller räddningsutbildningen där man har fysiska tester. Över tid har deras fysiska prestationer gått ner. Att vi rör på oss för lite i Finland är ett stort problem, sammanfattar Bergqvist. 

Ansatsen för de mål Bergqvist har i sin portfölj finns i programmet “Mer motion i Finland” som inkluderats i regeringsprogrammet. Forskning klargör kopplingen mellan fysisk aktivitet och förbättrad hälsa, ökat välbefinnande samt ökad funktionsförmåga. Genom att öka den fysiska aktiviteten kan man inte bara förbättra sitt välbefinnande utan även minska samhällets ekonomiska bördor. Men hur råder vi bot på vår inaktivitet? Bergqvist pekar på flera strategier.

– Det finns många olika verktyg för det här. Det första är att skapa förutsättningar och uppmuntran till att vara fysiskt aktiv, redan från ung ålder. Vi ser en stor polarisering i aktivitetsnivån: det finns de som tränar väldigt mycket och de som inte tränar alls, av många olika orsaker. I de lägre klasserna kan en enkel åtgärd vara att man går ut under rasten i skolan och att man aktivt har motion och lekar i vardagen. I de högre klasserna är uppmuntran viktigt. Motion ska inte bara handla om prestation eftersom det fysiska välmåendet är så starkt kopplat till hela ditt välbefinnande. Det finns också skäl att ta med de här variablerna i utvecklingssamtal, i hälsovården och också att få arbetsgivare att inse hur viktigt det är att röra på sig. Sen kommer vi till de äldre: vi ska ju se till att de ska få bo hemma så länge de kan, men det får heller inte leda till att man blir fånge i sitt eget hem. Man ska alltid ha möjlighet att kunna röra på sig. 

Pengar ska inte vara ett hinder för motion

Olika socioekonomiska bakgrunder hos familjer kan också leda till att exempelvis hobbyverksamhet hos unga blir en utmaning i vardagen. Man ska inte behöva vända på slantarna för att få motionera, säger Bergqvist.

– Vi kommer fortsätta med Finlandsmodellen för hobbyverksamhet, ett initiativ som erbjuder alla barn och unga en avgiftsfri hobby som de tycker om i samband med skoldagen. Det här skapar möjligheter, också för barnfamiljer där det faktiskt kan bli en ekonomisk utmaning att ha många barn med olika intressen och hobbyer. Fysisk aktivitet ska inte behöva vara en fråga om pengar. Därför tycker jag det är väldigt fint att vi nu kan utveckla hobbyverksamheten.

– Dessutom är motion och idrott ett bra sätt att integrera olika språkgrupper och föra dem samman. På fotbollsplan behöver du inte kunna tala samma språk – du behöver en boll och några vänner. 

”Idag rör en tredjedel av barn och unga på sig tillräckligt och en fjärdedel av vuxna. Det är låga siffror som leder till allvarliga konsekvenser som vi ser redan i dag. Jag har mött tränare som berättat åt mig att det finns barn som inte kan hoppa jämfota eller inte klarar av att kasta en boll ovanför sitt huvud eftersom de saknar den motoriska färdigheten till det.”

Sandra Bergqvist

Fysiskt och mentalt välbefinnande ska uppnås inom alla sektorer

Genom åren har olika program och insatser för att öka den fysiska aktiviteten hos finländare införts, men för att ändra riktningen vi nu går mot krävs en tvärsektoriell strategi. Skrivelserna om motion och välbefinnande i regeringsprogrammet är därför förvaltningsövergripande. Det innebär att arbetet för att öka finländarnas fysiska aktivitet inte kan uppnås inom enbart en sektor, utan många sektorer måste involveras. Det inkluderar ministerier, företag, arbetsmarknadsorganisationer, civilsamhället och medier. För idrotts- och ungdomsministern Bergqvist är samarbete därför viktigt. 

Vägen till regeringen har haft sina utmaningar. Vad anser du vara avgörande för ett framgångsrikt samarbete inom regeringen?

– Det handlar om gemensamma spelregler. Det är viktigt. Vi har i regeringen en brokig skara partier där arbetssättet varierar väldigt mycket. Detta är en något av en ny situation för oss, och därför är det särskilt viktigt med gemensamma spelregler. Därför måste vi ha öppna och gemensamma diskussioner. Att kunna sätta sig i den andres skor är avgörande. Det innebär inte att man måste anta den andra personens tankesätt, men det är viktigt att kunna förstå varandra – det här gäller inte bara inom politiken utan är en viktig grundläggande princip i samhället. Ibland kan det vara mer konstruktivt att lyssna än att ständigt framhålla stora skillnader. Samarbete underlättas av att man i alla fall försöker förstå varandra.

Vår (o)ändliga, smutsiga resurs

Hotet mot vårt vatten är en långsiktig och allvarlig utmaning för Finland och resten av världen. Miljöhoten kommer inte ensamma, och våra vattenresurser är hotade av föroreningar, torka och förlust av biodiversitet. Trots att Finland har tillgång till rent och högkvalitativt dricksvatten och tusentals sjöar, påverkas även vi av globala hot. Föroreningar som näringsämnen, kemikalier, läkemedelsrester och mikroplaster förorenar våra vattendrag och hamnar i näringskedjan. För att bekämpa dessa hot krävs samarbete, både inom EU och internationellt.

Läs föregående artikel

Ansvarstagare behövs

Föregående nummer av Medborgarbladet utkom vid en tidpunkt då regeringsförhandlingarna ännu pågick. Vi nådde efter sju veckor av stundvis tuffa förhandlingar ett förhandlingsresultat som Svenska folkpartiet till största delen kan vara väldigt nöjt med. Jovisst, invandringsdelen av regeringsprogrammet skulle vi inte själva ha skrivit så här om vi varit ensamma vid makten, men nu var vi tvungna att inkludera även sådana saker som vi inte själva skulle ha önskat. Å andra sidan finns det väldigt mycket i programmet som andas SFP. Kortfattat kan man säga att det här är ett av de mest svenskvänliga programmen i landets historia. Det är också ett program som tydligt andas en fortsättning för Finlands internationella linje och för en aktiv Europapolitik trots att man befarade att de här kunde vara hotade. 

Läs följande artikel