HELSINGFORS| Gruppanförande i budgetdebatten

15.11.2017 Marcus Rantala håller SFP:s gruppanförande i debatten. Anförandet är i sin helhet på båda språken.

Värdera fullmäktigekollegor, Arvoisa puheenjohtaja,

Helsinki on viime vuosina menestynyt hyvin taloudenpidossaan ja elinkeinopolitiikassaan. Tämä kaikki näkyy korkeampina verotuloina – erityisesti yhteisöveron osalta. Tämä hyvä kehitys antaa meille mahdollisuuden pudottaa kunnallisveroprosenttimme kahdeksaantoista. Erityisen tervetulleeksi esityksen tekee se, että se tehdään ilman leikkauksia palveluiden rahoitukseen. Verokevennys tukee ostovoiman kehitystä kaikissa väestöryhmissä ja tukee ihmisiä korkeiden asumismenojen kanssa selviämisessä. Muutoksen jälkeen veroprosenttimme on samalla tasolla Espoon kanssa – tämä tekee Helsingistä entistäkin kilpailukykyisemmän.

RKP pitää hyvänä myös kiinteistöveron pysymistä nykytasolla. Kiinteistöverolla on suora vaikutus Helsingin asumiskustannuksiin ja kilpailukykyyn. Hyvä taloustilanne antaa meille mahdollisuuden pysyä myös näiltä osin vetovoimaisena. Hyvästä tilanteesta huolimatta meidän tulee olla varovaisia. Epävarmuus tulevasta koskee Helsinkiä erityisesti hallituksen epäonnistuneen maakunta- ja sote-uudistusesityksen kautta. On hyvä, että pormestari Vapaavuori on ottanut vahvan roolin sekä vastuun nostaa esiin näiden suunnitelmien heikkouksia suurten kaupunkien näkökulmasta. Kiitos siitä.

Helsinki on menossa oikeaaseen suuntaan, mutta meidän on osattava katsoa jo nyt kauemmas. Hiljattainen keskustelu EU:n Lääkevirastosta ja sen sijoittamisesta Helsinkiin – sekä nykyisen henkilökunnan halukkuus muuttaa tänne kertoo, miten paljon meillä on vielä työtä tehtävänä kilpailukyvin osalta. Idut meillä on olemassa – nyt kyse on siitä, miten me saamme ne nousemaan oraalle. Helsinki investoi ennätyssuuresti infrastruktuuriin, homekoulujen korjaamiseen sekä uusiin asuinalueisiin. Kun investoinnit ovat näin suuria, on toivottavaa, että laadusta pystytään pitämään kiinni.

RKP pitää tärkeänä, että rakennusteollisuuden yritykset ovat vahvasti mukana kantamassa vastuuta rakentamisen laadun paranemisesta. Uusia homekouluja tai käyttökelvottomia asuntoja ei saa enää syntyä.

Ordförande, SFP, som under behandlingen av delgeneralplanen för Vårdö, önskade utveckla ön för rekreation gläds över att planeringen av bostadsbyggande på ön nu sätts på is. Trots att det går bra för Helsingfors i stort, går det inte bra för alla Helsingforsare. SFP är därför mycket nöjd med de tillägg som stadsstyrelsegrupperna kunde enas om i sina förhandlingar i att utveckla servicen. Social- och hälsovården var vår prioritering i förhandlingarna och där bland annat äldreomsorgen. Då den allmänna principen är att seniorerna ska kunna bo hemma så länge de orkar och vill måste hemvården fungera klanderfritt. Här har vi ännu mycket att förbättra och utveckla och vi kan ta lärdom av hur man gjort exempelvis i Nordsjö i det arbetet. Trots att många vill bo hemma länge så ska det vara möjligt att komma in i ett boende då orken eller viljan tryter. Det finns idag allt för många minnessjuka som bor hemma, som absolut borde få en plats på ett boende. Att det nu finns en klar skrivning att hemvården på svenska i Helsingfors måste säkras är en otroligt viktig politisk markering. Idag finns det i praktiken ingen svensk hemvård utanför de södra stadsdelarna. Detta är oacceptabelt – och vi kräver att det sker en snabb förbättring. Ansvaret ligger tungt hos social- och hälsovårdssektorn och vi utgår från att detta nu tas på allvar. Att vi satsar mer på anhörigvårdarna är viktigt.

Stadsstyrelsen var senaste vår inte nöjd med de kriterier som tagits fram för anhörigvårdarna, vilka skulle ha slagit hårt speciellt mot de som sköter sitt barn hemma. Nu har arbetet gjorts om så att kriterierna blir mer möjliggörande och ersättningsnivån höjs till samma som Esbo. Vi är nöjda att detta också syns i budgettilläggen. Barn- och ungas växande ohälsa motverkas med nya satsningar och resurser. SFP lyfter fram behovet av lågtröskelverksamhet, gärna i samarbete med tredje sektorn, som ett viktigt verktyg i detta arbete.

Ordförande, Helsingfors är en bildningsstad och ska vara en föregångare vad gäller utbildning och kultur. Vi ska lägga ribban högt – och det gör vi i nästa års budget. Det är en imponerande lista på nya framtidssatsningar som bland annat gäller språkundervisningen och invandrarnas utbildningsnivå. Vi bevarar också den subjektiva dagvårdsrätten – vilket är i barnens intresse. Samtidigt påminner SFP om det ständiga behovet av fler daghemsplatser och skolor på både svenska och finska.Vår framförhållning måste vara rätt och bättre och det krävs också brett samarbete och kommunikation med tredje sektorn och de privata aktörerna.

Puheenjohtaja, Budjetin osaamispainotukset ovat muutoin kautta linjan onnistuneita. Koulutuksellisen eriarvoisuuden torjuminen, erityislasten tarpeiden parempi huomioiminen sekä liikunnan lisääminen ovat oikeita painotuksia.

Lopuksi RKP haluaa kiittää kaikkia budjetin laadintaan osallistuneita virkamiehiä. Työ on tehty ammattitaidolla ja sydämellä organisaatiomuutosten keskellä. Kiitos kuuluu myös muille valtuustoryhmille hyvästä yhteistyöstä. RKP kannattaakin täten esityksen hyväksymistä.

Vårdreformen når inte målen

Regeringen har uppenbarligen inget intresse av att nå de ursprungliga målen med vårdreformen, som i sin nuvarande form varken blir lönsam, jämlik eller smidig.

Läs föregående artikel

SFP:s skatteväxling ger alla mer pengar i handen

Den finländska medborgaren skulle med SFP:s budget, till skillnad från de andra oppositionspartiernas, få mera pengar i handen eftersom inkomstskatten sänks i alla inkomstgrupper.

Läs följande artikel