Henriksson: Viktigt att det finns förståelse för den svenskspråkiga utbildningen

I dag torsdag publicerades rapporten om svenskspråkig utbildning i Finland som FM utredare Gun Oker-Blom skrivit på uppdrag av regeringen. Rapporten ger en mycket omfattande bild av de utmaningar som den svenskspråkiga småbarnspedagogiken, grundskolan, andra stadiet och högskolorna tampas med. Svenska folkpartiets partiordförande, justitieminister Anna-Maja Henriksson betonar vikten av rapporten.

– Jag är mycket glad att vi nu har en omfattande rapport om den svenskspråkiga utbildningen i Finland. Det här var en för SFP mycket viktig skrivning i regeringsprogrammet som nu förverkligas. Den svenskspråkiga utbildningen är en av grundstenarna för det svenska språket i Finland, och därför är den här rapporten värdefull, säger Henriksson. 

– Rapporten visar att förståelsen för den svenskspråkiga skolans speciella utmaningar och behov tyvärr upplevs vara bristfällig. Så ska det inte vara. Saken måste tas på största allvar. Därför är jag glad att man i rapporten föreslår en svenskspråkig personresurs på utbildnings- och kulturministeriet, som skulle ha helhetsansvar för den svenskspråkiga utbildningen. Det här skulle ge de svenskspråkiga utbildningsanordnarna en naturlig kontaktperson på ministeriet.

Rapporten påvisar också en betydande brist på svenskspråkig personal, särskilt inom småbarnspedagogiken, men också inom den grundläggande utbildningen och andra stadiet. Detta gäller såväl lärare som till exempel kuratorer och psykologer. 

– Många barn och unga mår dåligt och behöver extra stöd. Coronapandemin har inte gjort situationen bättre. Därför behöver vi satsa på att det finns tillräckligt med kuratorer och psykologer också på svenska. Rapporten visar också att det finns en skriande brist på behörig personal inom småbarnspedagogiken, särskilt i huvudstadsregionen. Jag lyfte själv upp detta på en rundabordsdiskussion i februari i fjol och arbetet för att påverka saken behöver fortsätta och göras på bred front. Här har också städerna och kommunerna ett stort ansvar, avslutar Henriksson.

 

Wickström: Mer flexibilitet för företag och arbetstagare

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström är bekymrad över företagens utmanande situation i det rådande coronaläget. Wickström hoppas att ifall det osäkra läget fortsätter borde man öka flexibiliteten när det gäller permitteringar på samma sätt som gjordes när coronakrisen bröt ut.

Läs föregående artikel

Ollikainen: Bra att bristerna i den svenska utbildningen lyfts fram i historisk rapport

Idag lanserades den första heltäckande utredningen om den svenskspråkiga utbildningen i Finland. Utredningen, som gjorts av Gun Oker-Blom, har granskat den svenskspråkiga utbildningens nuläge och utvecklingsbehov. Rapporten överräcktes till undervisningsminister Jussi Saramo och statssekreterare Tuomo Puumala.

Läs följande artikel