Löfström: Regeringen bryter tidigare löfte till rederierna

Föregående riksdag lovade att reformen av sjömanspensionssystemet skulle genomföras kostnadsneutralt för rederierna, men så blev inte utfallet.

Då man nu väljer att kompensera rederierna med bara hälften av det belopp de förlorat bryter man i praktiken ens tidigare löfte, vilket riskerar utflaggningar.

Reformen av sjömanspensionssystemet, som godkändes av riksdagen år 2014, skulle genomföras kostnadsneutralt för Finlands rederier. Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte en arbetsgrupp för att utvärdera reformens effekter, och arbetsgruppens rapport visade att reformen har kostat rederierna sex miljoner euro per år. Finansministeriet har dock varit emot att hela reformens negativa effekter ska neutraliseras. Regeringen föreslår därför att bara halva beloppet, 3 miljoner euro, kompenseras till rederierna.

– Förslaget innebär en förbättring mot idag, men en försämring mot hur det var innan sjömanspensionsreformen genomfördes. Det betyder samtidigt att tidigare löfte om att reformen skulle vara kostnadsneutral inte infrias. Det tär i sin tur på förtroendet för systemet, säger Mats Löfström, Ålands riksdagsledamot och medlem av riksdagens kommunikationsutskott.

Regeringens förslag har behandlats i kommunikationsutskottet, där Löfström föreslog ett ändringsförslag och att hela beloppet som rederierna förlorat genom reformen skulle kompenseras. Detta för att inte bryta mot tidigare löften och riskera utflaggningar. Löfström förlorade omröstningen med rösterna 8-7. Saken kommer nu att debatteras i riksdagens plenum tisdag kväll samt röstas i plenum i morgon onsdag. Utskottet godkände dock ett enhälligt uttalande där utskottet vill att man förbättrar konkurrenskraften för sjöfarten och för fartyg med finsk flagg genom att Finland tar i bruk en nettolönesystemsmodell som Sverige har idag. Utskottet ser också med oro på risken för utflaggningar.

– Det är mycket viktigt att den finska flaggan är konkurrenskraftig. Vi är många i riksdagen som velat återföra hela beloppet, men regeringen har inte varit redo att ändra förslaget. Det gör att man nu ökar risken för utflaggningar, säger Löfström.

– Jag förstår att rederierna känner sig svikna. Jag hoppas ändå att man avvaktar med eventuella planer om utflaggningar. Finland kommer att få en ny regering om ett halvår. Jag och många andra kommer fortsätta arbeta för att hela beloppet återförs och stärker sjöfartens konkurrenskraft så att den finländska flaggan är konkurrenskraftig, säger Löfström.

Utskottets betänkande och reservation:https://www.eduskunta.fi/SV/vaski/Mietinto/Sidor/KoUB_28+2018.aspx

Rehn-Kivi: Välkommet initiativ som visar vår uppskattning för krigsinvaliderna


Riksdagens social- och hälsovårdsutskott har idag enhälligt beslutat att godkänna en lagmotion om krigsinvalidernas anstaltsvård.

Läs föregående artikel

SFP i Egentliga Finland nominerade Sixten Laine och Märta Marjamäki


SFP i Egentliga Finland nominerade Sixten Laine och Märta Marjamäki till kandidater i riksdagsvalet i samband med sitt kretsstyrelsemöte på onsdagen.

Läs följande artikel