Nils Torvalds huvudförhandlare för revideringen av avloppsvattendirektivet

Nils Torvalds (SFP/Renew) har tilldelats huvudansvaret i Europaparlamentet för bearbetningen av ett uppdaterat direktiv om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. Direktivet revideras nu för första gången på 30 år och ämnar förbättra kvaliteten av Europas vattendrag, sjöar och hav genom skärpta regelverk.

– Rent vatten är grunden till vårt välmående och de senaste åren har trycket på denna resurs ökat. Inte bara torka utan även nya typer av föroreningar påverkar vattenkvaliteten och kräver striktare åtgärder. Föroreningarna i Östersjön är ett bra exempel på att vi inte bara kan fortsätta som förut. Allt avrinningsvatten, från både industriområden och hushåll, måste regleras starkare, konstaterar Torvalds.

Förslaget sätter striktare gränsvärden på bland annat nitrat och fosfor i avloppsvatten och kommer att omfatta även läkemedel och så kallade mikroföroreningar från bland annat kosmetik. 

– Vi vet nuförtiden mera om hur olika ämnen påverkar oss och naturen i längden och det är hög tid att lagstiftningen reflekterar teknologiutvecklingen inom branschen, säger Torvalds. 

Arbetet i miljöutskottet drar igång med det samma och med en ambitiös målsättning att vara färdig under hösten. Omröstningen i plenum förväntas således äga rum mot slutet av året. Förhoppningen är att slutförhandlingarna med rådet och kommissionen är klara innan Europaparlamentsvalet i maj 2024. 

Wickström: Närtågstrafik längs Kustbanan får understöd av Traficom

SFP:s vice ordförande Henrik Wickström gläds över Traficoms nya rapport som slår fast att kustbanan och specifikt sträckan mellan Helsingfors och Hangö hör till ett av de bansträckor med den bästa potentialen för närtågstrafik.

Läs föregående artikel

Bergqvist: Vi behöver förändringar för att få fler företagsinvesteringar

Amcham Finland och Business Finland arrangerade på onsdagen en valdebatt kring näringslivet i Finland där fokus låg på hur man kunde främja företagens möjligheter att investera och öka resurserna till forskning och utveckling. SFP:s riksdagsledamot och vice ordförande Sandra Bergqvist lyfte fram flera åtgärder för att göra Finland till ett ännu mer attraktivt land att investera i.

Läs följande artikel