Regeringen försvagar asylsökandes rättsskydd

Regeringen fortsätter sin inhumana flyktingpolitik. Den igår stadfästa förkortningen av besvärstiden för ett asylärende från 30 dagar till 21 eller 14 dagar beroende på instans motiveras med att processen skall försnabbas.

De facto handlar det om att göra det svårare för asylsökande att få uppehållstillstånd i Finland. Ju kortare tid för besvär och ju sämre möjlighet till rättsligt biträde, dess svårare blir det för den asylsökande att göra sin rätt gällande. Också grundlagsutskottet ställde sig kritiskt till förslaget.

– Vi kan ta ett exempel. En ung kvinna som flytt från förföljelse i sitt hemland, som kanske på vägen till Finland utsatts för människohandel, som fyllt 18 år har härefter ingen automatisk rätt till rättsbiträde. Det här är omänskligt, inhumant och ovärdigt en rättsstat som Finland, säger Henriksson

Det nu stadfästa lagförslaget begränsar också avsevärt asylsökandes möjligheter att få rättshjälp. Asylsökandes särskilt utsatta situation, traumatisering, tortyrfall, bristande läs- och skrivkunskaper eller låga ålder gör det svårare att föra ett tydligt asylsamtal. Med tanke på hur viktigt asylsamtalet är för att få asylplats har den sökande enligt grundlagsutskottet ett ökat behov av rättsskydd under asylsamtalet.

– Närvaron av ett sakkunnigt biträde i asylsamtalen är väsentligt inte bara för asylsökandes rättsskydd, men också för en eventuell senare domstolsbehandling av ärendet. Även denna rätt tänker regeringen nu av rädsla för invandrare begränsa.

Henriksson uppskattar den aktivitet som författarna Merete Mazzarella och Monika Fagerholm m.fl visat då det gäller den allt stramare asylpolitiken.

– Förhoppningsvis vaknar regeringen nu med statsminister Sipilä i spetsen till insikt. Jag och Svenska folkpartiet kommer att fortsätta kräva svar och kursändring av regeringen. Vi vill leva i ett humant Finland där mänskan sätts i fokus och där värdegrunden är stabil. Noteras kan att SFP i riksdagsbehandlingen självfallet röstade mot regeringens förslag.

Henriksson är medlem i grundlagsutskottet och tidigare justitieminister.

”Finjusteringar räcker inte”

SFP:s partiordförande Anna-Maja Henriksson kräver att regeringen kommer med nya, genomförbara åtgärdsförslag för att förbättra sysselsättningen. Det förslag som finansministeriet presenterade innehåller inga sådana.

Läs föregående artikel

Helsingfors: Cecilia Ehrnrooth vald till ordförande i Helsingfors krets

Pressmeddelande Svenska folkpartiet i Helsingfors 16.8.2016

Läs följande artikel