Rehn-Kivi: Finland har en målmedveten och stark försörjningsberedskap

Riksdagen förde idag remissdebatt om statsrådets redogörelse om försörjningsberedskapen. I sitt gruppanförande lyfte riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivi (SFP) fram att Finland gjort målmedvetna satsningar på försörjningsberedskapen och att vi därmed kan konstatera att landets försörjningsberedskap är god.

– Historiska händelser har satt sin prägel på vårt folk och samhälle. Därför har vi sedan länge gjort målmedvetna försörjningsberedskapssatsningar och byggt upp ett unikt och fungerande system som baserar sig på att den offentliga, privata och tredje sektorn alla drar sitt strå till stacken och samarbetar. Ett praktexempel är att vi i Finland fortsatt bygga skyddsrum trots att de flesta länder inte på länge krävt sådana, säger Rehn-Kivi.

Regeringens redogörelse ställer viktiga mål för utvecklingen av landets försörjningsberedskap fram till år 2030. Rehn-Kivi betonar speciellt behovet av att fästa extra uppmärksamhet på hur barn och unga beaktas i försörjningsberedskapsarbetet.

– Barn behöver mycket stöd och omsorg från vuxna, och de behöver få information som är förenlig med sin utvecklingsnivå. I enlighet med Barnombudsmannen stärks säkerheten för alla, när barnens rättigheter och behov har beaktats redan i ett tidigt skede, säger Rehn-Kivi. 

SFP och svenska riksdagsgruppen välkomnar redogörelsens konstaterande om att försörjningsberedskapssamarbetet mellan Finland och Sverige borde stärkas.

– Inom SFP har vi redan länge arbetat för ett tätare nordiskt samarbete även inom beredskapsfrågor. Här finns möjligheter till exempel när det kommer till att stärka tryggandet av tillgång till läkemedel, avslutar Rehn-Kivi.

Norrback: Nödvändigt att tillsammans arbeta för en klimatneutral framtid

Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) framförde Svenska riksdagsgruppens gruppanförande när riksdagen i dagens remissdebatt behandlade klimatplanen för markanvändningssektorn. Klimatplanen för markanvändningssektorn innefattar klimatåtgärder som gäller jordbruksmark, skogsbruket och förändringar i markanvändningen.

Läs föregående artikel

Henriksson: Striktare räntetak på konsumentkrediter

Regeringen har under ledning av justitieminister och Svenska folkpartiets ordförande Anna-Maja Henriksson vidtagit omfattande åtgärder för att förebygga och bekämpa överskuldsättning. Idag föreslår regeringen ytterligare lagändringar för att förbättra finländarnas ekonomi. Regleringen av konsumtionskrediter stramas åt och gäldenärernas skyddade belopp vid utmätningar höjs temporärt för att stärka köpkraften.

Läs följande artikel