Rehn-Kivi: Seniorrådgivning för alla våra äldre!

Idag behandlade riksdagen riksdagsledamot Veronica Rehn-Kivis lagmotion om lagstadgade seniorrådgivningar för personer över 70 år. För tillfället har kommunerna inte en skyldighet att erbjuda en i lagmotionen avsedd rådgivningsservice, men flera kommuner har självmant infört seniorrådgivningar. Under rådgivningsbesöken har man gått igenom kundens fysiska, psykiska och sociala situation och gett fortsatta anvisningar utgående från behovet. Tjänsten har varit mycket populär.

– Det finns en bred enighet i Finland om att äldreomsorgen behöver utvecklas och förbättras. Samtidigt är syftet med social- och hälsovårdsreformen att utjämna vården i hela landet, oavsett invånarens bostadsort eller sociala ställning. De nya välfärdsområdena står inför stora utmaningar när det gäller att klara de uppgifter som social- och hälsovårdsreformen tilldelat dem, samtidigt som finansieringen är knapp. Det är därför viktigt att satsa på förebyggande åtgärder som sparar på dyra vårdkostnader på sikt, säger Rehn-Kivi.

Enligt regeringsprogrammet ska man genom rätt riktad service förstärka möjligheten för människor i alla åldrar att ta hand om sitt välmående och sin hälsa. Målet är att öka de friska levnadsåren, förbättra funktionsförmågan och se till att servicen fungerar i rätt tid och effektivt.

– Allt fler äldre människor har vid pensioneringen ett aktivt liv på tjugo eller till och med trettio år framför sig. De flesta äldre vill bo i eget hem resten av livet om vardagen fungerar och är trygg och meningsfull. Det är därför oerhört viktigt att vi i ett tidigt skede och på alla möjliga sätt stödjer de äldres välbefinnande och deras möjlighet att bo hemma. Det är mänskligt och det sparar samhällets kostnader, konstaterar Rehn-Kivi.

Thomas Blomqvist: Företagsamhet viktigt också i svåra tider

SFP och regeringen har gjort stora och välbehövliga satsningar på tillväxt och sysselsättning. Den nuvarande sysselsättningsgraden ligger på en rekordnivå. De åtgärder regeringen beslutat om bär nu frukt, säger Thomas Blomqvist, minister för nordiskt samarbete och jämställdhet som på måndagen diskuterade företagsamhet med företagare i Västnyland.

Läs föregående artikel

Eva Biaudet fortsätter som SFP:s partifullmäktigeordförande

Svenska folkpartiet valde under sin partidag 21-22.5 ett nytt partifullmäktige. Partifullmäktige hade under söndag kväll 22.5 sitt konstituerande möte och återvalde Eva Biaudet från Helsingfors till dess ordförande. Till vice ordförande valdes Tomas Björkroth från Pargas. SFP:s partifullmäktige valde även under sitt möte ny partistyrelse.

Läs följande artikel