SFP axlar sitt ansvar för hela regionens invånare

Styrelsen i Österbottens välfärdsområde sammanträdde till årets sista möte 15.12. Ett av ärendena som behandlades var barnavdelningen vid Malmska sjukhuset i Jakobstad. Efter en granskning har det visat sig att avdelningen är den enda barnavdelningen i landet, som inte finns i anslutning till ett central- eller universitetssjukhus. Lagförändringar och höjda krav på beredskap har lett till att avdelningen inte mer kan garantera den nivå och intensitet av vård, som kan krävas, om ett barns tillstånd till exempel plötsligt försämras.

– Barnavdelningen vid Malmska är viktig för SFP, men tjänsteinnahavaranas bedömning är att patientsäkerheten inte kan garanteras. En fortsatt garanterad patientsäkerhet för våra barn måste vara huvudprioritet, säger styrelsemedlem Annica Haldin. Nu lägger vi fokus på att utveckla barnpoliklinen och hemsjukhuset, så att fler barn får ta del av den närservicen framöver.

Haldin är nöjd med SFP-gruppens kläm om att barnavdelningens personal- och verksamhetsmässiga resurser bibehålls på nuvarande nivå och riktas till utvecklingen av service för barn och unga i nejden. Man kräver också en uppföljning på hur utvecklingen av verksamheten framskrider under 2024.

– Klämmen säkerställer att vi tar vara på vår personals kunnande och att vi inte gör några ekonomiska nedskärningar i verksamheten. Det är ytterst värdefullt, avslutar Haldin.

Åtgärderna som gäller välfärdsområdets stödtjänster, bland annat mat- och städservice, återremitterades efter en lång diskussion. Rainer Bystedt föreslog återremittering och rösterna föll 7-6 till förmån för förslaget.

– Det fanns för många obesvarade frågor för att vi skulle kunna godkänna ärendet som sådant. SFP fattar beslut baserat på fakta och nu upplever vi att vi saknade det, kommenterar Gösta Willman som är ordförande för ägarstyrningssektionen.

I ett tidigare pressmeddelande har SFP meddelat att de drar i handbromsen gällande en del åtgärder inom framtids- och anpassningsprogrammet. Inbromsningen syntes bland annat i Vörå, där allmänmedicinska avdelningen får fortsätta sin verksamhet.

– Nedtrappningen av bäddplatser sker helt enkelt för fort, vi vill att de ersättande tjänsterna hinner utvecklas först. Det har vi sagt från första början och det håller vi fast vid, kommenterar Rainer Bystedt.

För att balansera ekonomin är förändringar gällande bäddplatserna oundvikliga, men SFP-gruppen är orolig att en snabb förändring leder till att exempelvis jouren drabbas av ökad belastning. Målsättningen är att rätt personer ska vårdas på rätt ställe i rätt tid – på det sättet undviks onödigt lidande och skapas den bästa kostnadseffektiviteten.

En ytterligare fråga som behandlades under mötet handlade om den brådskande mottagningen inom primärvården i Kristinestad. Mottagningen stängdes på lördagar med hänvisning till låg användningsgrad och att en stor del av besöken kunde vänta till följande vardag. Hans-Erik Lindqvist lämnade in ett ändringsförslag om att öppna jouren på nytt. Förslaget föll med rösterna 5-7 i styrelsen.

– Vi gick in för ett kompromissförslag istället, där styrelsen enhälligt godkände en kläm om att mobila tjänster ska tas i bruk i södra regionen så fort som möjligt, säger Hans-Erik Lindqvist, ordförande för personalsektionen.

Minister Adlercreutz: En historisk dag för EU

Europa- och ägarstyrningsminister Anders Adlercreutz, på plats i Bryssel, gläds över Europeiska rådets beslut att EU nu inleder medlemsförhandlingar med Ukraina och Moldavien.

Läs föregående artikel

Wickström: Finland behöver tillväxt och handling, inte skuldbeläggning

Henrik Wickström, riksdagsledamot och SFP:s vice ordförande, är bekymrad över Finlands ekonomiska situation. Finansministeriet publicerade idag vinterns helhetsekonomiska prognos över Finlands ekonomiska situation. Finlands Bank publicerade också sin egen prognos. Finansministeriets prognos var mer positiv och förutspådde att Finlands ekonomi kommer att växa med 0,7 % nästa år. Finansministeriet sänkte dock sin egen prognos.

Läs följande artikel