SFP fattar beslut som baserar sig på fakta, inte lösa förhoppningar

På onsdagens 15.11 fullmäktigemöte i välfärdsområdet i Egentliga Finland (Varha) tog fullmäktige beslut om två stora och betydande ärenden. På mötet behandlades och godkändes Varhas servicestrategi. Dessutom blev det omröstning om åtgärdsplanen för balansering av Varhas ekonomi.

I servicestrategin läggs fokus främst på de tjänster som har de största patient- och klientgrupperna och som alltså utgör den högsta kostnaden för välfärdsområdet. Dessa är social- och hälsocentraltjänsterna, tjänsterna för barn, unga och familjer, tjänsterna inom mental- och missbrukarvården på basnivå, hemtjänsterna för de äldre, serviceboendet, heldygnsomsorgen och gemenskapsboendet samt sjukhustjänsterna på basnivå.

SFP:s fullmäktigegrupp är i det stora hela nöjd med servicestrategin. Inom partiets fullmäktigegrupp är man speciellt nöjd med skrivelserna som man fått med i servicestrategin att också lokala olikheter ska kunna beaktas. Detta är viktigt speciellt för skärgården och de ofta långa avstånden som kräver särlösningar. I servicestrategin behandlas de båda inhemska språken likvärdigt och Varha förbinder sig till att erbjuda service både på finska och svenska. Överlag upplever fullmäktigegruppen att det finns en positiv vilja bland personal och förtroendevalda gentemot det svenska språket i vårt välfärdsområde.

Gällande åtgärdsprogrammet för att balansera Varhas ekonomi till utgången av år 2026 röstade majoriteten av fullmäktige för ett förslag där det ursprungliga förslaget till sparkrav på 270 miljoner skulle sänkas till 230 miljoner. SFP kunde inte ställa sig bakom ett beslut som inte överensstämmer med de siffror som välfärdsområdets tjänstemän i månader noggrant uträknat. Det förslag som nu fick majoritet baserar sig på förhoppningar framom klara fakta. I dagsläget vet välfärdsområdena nämligen inte med säkerhet vilken summa staten kommer att betala åt välfärdsområdena i en efterhandsjustering år 2026. Om finansministeriet inte godkänner Varhas åtgärdsprogram kan inga investeringar göras från och med nästa år.

SFP fattar inte beslut på lösa förhoppningar utan gör det ansvarsfullt och baserat på fakta. SFP understöder inte beslut som äventyrar viktiga investeringar och därmed förutsättningarna för en fungerande service för invånarna i hela Egentliga Finland.

 

SFP:s fullmäktigegrupp i Varha

SFP:s fullmäktigegrupp i Östra Nylands välfärdsområde vill se satsningar på barn och unga samt på stödet till tredje sektorn

Tisdagen den 14 november inledde Östra Nylands välfärdsområdesfullmäktige behandlingen av budgeten för 2024. SFP:s fullmäktigegrupp var i huvudsak nöjd med budgetförslaget, men under fullmäktigemötet lämnade in ändå fem ändringsförslag om tilläggsresurser till tjänster för barn och unga och för stödet till tredje sektorn.

Läs föregående artikel

Österbottens välfärdsområde: SFP drar i handbromsen

För knappt tre veckor sedan offentliggjordes sparåtgärder till värdet av 30 miljoner euro inom Österbottens välfärdsområde. Åtgärderna har väckt mycket oro hos både invånare och personal i välfärdsområdet. SFP:s fullmäktigegrupp ser mycket allvarligt på sparåtgärderna och har under de senaste veckorna fört en intensiv dialog med invånarna, personalen och den högsta ledningen i välfärdsområdet. Gruppen har begärt tilläggsinformation och hållit flera möten för att grundligt gå igenom åtgärderna. Igår samlades gruppen en sista gång innan styrelsen fattar beslut om åtgärderna på måndag.

Läs följande artikel