SFP i Nyland: Mer stöd och större förståelse för små svenskspråkiga skolor!

Svenska folkpartiet i Nyland anser att det är av allra högsta vikt att det finns svenskspråkig och kompetent personal tillgänglig i alla svenskspråkiga skolor.

Under sitt sommarmöte besökte Svenska folkpartiet i Nylands kretsstyrelse Vichtis och bekantade sig med verksamheten i Nummela svenska skola, där kommundirektör Sami Miettinen hälsade alla välkomna. På plats fanns även representanter från det svenskspråkiga daghemmet Aleksandra och från Vichtis föräldraförening.

Svenska folkpartiet i Nyland anser att det är av allra högsta vikt att det finns svenskspråkig och kompetent personal tillgänglig i alla svenskspråkiga skolor. Små svenska skolor under finskspråkig skolförvaltning behöver extra mycket stöd och förståelse från den finskspråkiga majoriteten.

Rekryteringen av personal till den svenskspråkiga grundutbildningen bör prioriteras. Svenskan får inte falla i skymundan och den svenskspråkiga undervisningen ska inte skötas med för få resurser.

Lärarna i skolan berättade om hur det är att undervisa i en liten skola i en kommun där svenskan är i så klar minoritet. Nummela skola är en liten, men flexibel skola med familjär stämning.

Utmaningarna är de samma som många andra små skolor möter, men i Nummela skola har man även stött på svårigheter att hitta svenskspråkig personal. För tillfället finns en obesatt tjänst i skolan.

Löfström: Gör Åland till nationellt testområde för förnybar energi

- Finland har genom Åland en unik möjlighet att etablera en testmiljö för en betydande teknisk energiplattform inom förnyelsebar energi, säger Ålands riksdagsledamot Mats Löfström.

Läs föregående artikel

Torvalds: Glädjande parlamentsbeslut om skogen

Skogens roll i EU:s klimatpolitik har diskuterats aktivt de senaste veckorna. Särskilt aktuellt har det varit med utsläpp och upptag av koldioxid från markanvändning och skogsbruk, förkortat LULUCF (Land Use, Land Use Change and Forestry).

Läs följande artikel