Skolan behöver arbetsro och resurser

Vi ska inte reformera sönder skolan. Den behöver arbetsro och framför allt tillräckligt med resurser, säger riksdagsledamot Mikaela Nylander.

Riksdagsledamot Mikaela Nylander kritiserade regeringens nedskärningar i utbildningen under riksdagens interpellationsdebatt.

− Regeringen har raserat grunden för ett livslångt lärande i och med att de försämringar som regeringen har möjliggjort inom småbarnspedagogiken. Gruppstorlekarna har vuxit och barnets subjektiva rätt till dagvård har begränsats, säger Mikaela Nylander.

Regeringens försök att få till stånd en reform av familjeledigheten strandade nyligen.

− Regeringens föräldraledighetsflopp gör läget ännu värre, säger Nylander.

Hon understryker att jämlikheten i grundutbildningen ska garanteras med principen om närskolan.

− En god närskola, en individcentrerad inlärning, gruppstorlekar som beaktar elevernas särskilda behov och tillgång till god elevvård ska vara utgångspunkten. Vi ska inte reformera sönder skolan. Den behöver arbetsro och framför allt tillräckligt med resurser, säger Nylander.

− Kommunerna ska också kunna satsa på positiv särbehandling och på det sättet stärka daghem och skolor i utsatta områden. Det är också viktigt att familjerna uppfattar att daghemmet och skolan i det egna området håller en god kvalitet. Samhället behöver inte mer segregering utan integrering och en god skola oberoende av var i Finland man bor – det är grunden för ett jämlikt samhälle.

Alla sex oppositionspartier hade undertecknat interpellationen som utmynnar i en förtroendeomröstning om regeringens utbildningspolitik.

Adlercreutz: Lepomäki ser det regeringen vill blunda för

När vi upprepade gånger har frågat regeringen hur man ska nå de tänkta kostnadsinbesparingarna har svaret uteblivit - helt enkelt för att de inte har ett svar. Vårdreformen måste stoppas, säger riksdagsledamot Anders Adlercreutz.

Läs föregående artikel

Henriksson: En ordentlig kursändring behövs i regeringens asylpolitik

Henriksson är mycket oroad över att en sjubarnsfamilj i Lovisa hotas av utvisning till Irak.

Läs följande artikel