Torvalds: Ambitiösa gröna strategier måste beakta finländska förhållanden.

EU:s nya livsmedels- och biodiversitetsstrategier är ambitiösa och viktiga delar av den gröna given – men bägge strategier måste beakta finländska förhållanden. Det säger Europaparlamentariker Nils Torvalds (SFP/Renew).

– Vi måste säkerställa att Finland kan fortsätta arbetet som ett föregångsland.

EU-kommissionen antar under onsdagen, efter viss försening på grund av covid19-krisen, två nya strategier som spelar centrala roller i EU:s gröna omställning.

Enligt den nya livsmedelsstrategin, ”Farm to Fork”, vidtar unionen ett stort antal åtgärder för att åstadkomma en mer motståndskraftig, hållbar och hälsosam livsmedelsförsörjning fram till år 2030.

– Den europeiska livsmedelsproduktionen, som i dag står för drygt en tiondel av koldioxidutsläppen i medlemsländerna, har ett antal utmaningar. Genom en ambitiös och enhetlig strategi kan sektorn ändå nå vår målsättning om halverade koldioxidutsläpp om tio år, och ett klimatneutralt EU till år 2050, säger Nils Torvalds.

Han understryker samtidigt vikten av att livsmedelsstrategin, som nu ska granskas av Europaparlamentet, beaktar nordiska förhållanden.

– Den finländska livsmedelsproduktionen ligger redan i framkant, inte endast bland EU-länderna, utan globalt. Vi måste säkerställa att producenter som redan har vidtagit åtgärder i rätt riktning inte straffas, utan belönas, och att bland annat målsättningen om ett halverat användande av bekämpningsmedel är rimlig under nordiska förhållanden.

Även EU:s biodiversitetsstrategi, ”Bringing nature back into our lives”, syftar till att skapa en mer hållbar och motståndskraftig union, genom målsättningar och uppföljningsverktyg som ökar den biologiska mångfalden till år 2030.

– Jag välkomnar ambitionen, men är lite orolig för att kommissionen inte har beaktat skillnaderna mellan medlemsländerna i tillräcklig grad, säger Nils Torvalds.

Han lyfter fram att istid och kalla mellanperioder i norra Europa har föranlett en mer motståndskraftig flora och fauna jämfört med situationen på kontinenten, liksom att det hållbara skogsbruket i Finland visar att en miljömedveten industri är lika viktig som nya, större skyddsområden.

– Vårt hållbara skogsbruk, som sitter på avancerade verktyg för att följa upp verksamheten, är ett föredöme för resten av unionen. Precis som vad gäller livsmedelsstrategin är det viktigt att föregångare på klimatområdet inte straffas för att de var först med att börja den gröna omställningen, och kommissionens målsättning att freda stora arealer av skog och torvmark kan vara besvärlig.

Norrback:  Behövligt att regeringen lindrar gårdarnas svåra situation genom statsborgen för lån

Riksdagsledamot Anders Norrback (SFP) gläder sig över att regeringen idag har beslutat att bevilja gårdar statsborgen för lån och på så vis underlätta gårdarnas svåra situation. Borgen beviljas via gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera) till ett belopp av högst 15 miljoner euro. En betydande del av detta stöd kommer pälsnäringen till godo.

Läs föregående artikel

Bergqvist: Vi måste anpassa oss till en ny verklighet!

Riksdagledamot Sandra Bergqvist (SFP) konstaterade under ett virtuellt fältbesök på tisdagen att vardagen aldrig mer kommer att återgå till det vad den var innan coronakrisen.

Läs följande artikel