Torvalds: EU måste prioritera forskningen högre i nästa års budget

EU:s kommande budget för 2021 får inte försumma den europeiska forskningen.
– Forskningsanslagen behövs både för vår gröna omställning och för Europas konkurrenskraft, säger Europaparlamentariker Nils Torvalds.

Den pågående budgetprocessen i Europaparlamentet skiljer sig från de senaste årens processer på flera sätt.

Dels blir 2021 års budget den första budgeten utan Storbritannien i EU, dels kommer den nya budgeten samspela med den 750 miljarder euro stora återhämtningsfonden.

2021 års budget är därtill den första budgeten i den kommande fleråriga budgetramen för 2021–2027.

– Vi förhandlar nu fram en budget under mycket ovanliga och utmanande omständigheter. Just därför är det extra viktigt att vi gör rätt prioriteringar, säger Nils Torvalds.

Tisdagen var sista dagen för enskilda Europaparlamentariker att föreslå ändringsförslag till nästa års budget. Nils Torvalds står i budgetutskottet bakom flera tillägg som föreslår större anslag till forskning.

– Medlemsländerna i rådet enades tidigare om stora nedskärningar i bland annat EU:s forskingsprogram Horizon Europe. I en sådan situation måste Europaparlamentet ta tydlig ställning för forskningens centrala roll i den gröna omställningen och för Europas framtida konkurrenskraft.

Bland de övriga tilläggen till budgetförslaget som Nils Torvalds stöder märks flera initiativ i EU:s kamp mot desinformation, ett hälsoprogram för EU samt en tillräcklig personalstyrka inom unionens förvaltning.

Enligt medlemsländernas ståndpunkt från den 9 september uppgår åtagandena i EU-budgeten för 2021 till sammanlagt 162,9 miljarder euro, knappt 4 miljarder euro mindre än EU-kommissionens ursprungliga förslag om knappt 167 miljarder euro.

Exakt när nästa års EU-budget, som alltså träder i kraft den 1 januari, antas är ännu oklart.

– Det är möjligt att processen pågår ända till december, men vi har i princip bara en chans att lyckas nu under hösten. Annars blir det specialförfarande utan budget i början av nästa år, säger Nils Torvalds.

SFP i Helsingfors godkänner inte finansieringsmodellen för SOTE-reformen i sin nuvarande form

Planerna för den omfattande social- och häslovårdsreformen fortskrider och för tillfället är förslaget på utlåtanderunda i städerna och kommunerna. SFP i Helsingfors fullmäktigegrupp och kretsstyrelse ställer sig mycket kritiska till den finansieringsmodell som presenterats för reformen av social- och hälsovårdsministeriet.

Läs föregående artikel

Rehn-Kivi: Klientavgifternas förnyande ett steg mot en rättvisare social – och hälsovård.

Riksdagen har idag fört en remissdebatt om lagen om klientavgifter inom social – och hälsovården. Enligt propositionen ska bland annat sjukskötares mottagningar inom primärvården, poliklinikbesök för personer under 18 år samt ärenden som hänför sig till vården av vissa smittsamma sjukdomar bli avgiftsfria. Riksdagsledamot och medlem i social – och hälsovårdsutskottet Veronica Rehn-Kivi (SFP) välkomnar förslaget.

Läs följande artikel