Wallin hoppas på medborgarinitiativet om eutanasi

Regeringen har svarat på riksdagsledamot Stefan Wallins skriftliga spörsmål om det starka folkliga stödet för legaliserad dödshjälp och vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att lagstifta om eutanasi i Finland.

Regeringen, genom familje- och omsorgsminister Juha Rehula, svarar att den visserligen är medveten om meborgardebatten som förs och att social- och hälsovårdsministeriet kontaktats i frågan, men att regeringen ändå inte planerar lagstiftning om saken.

Wallins spörsmål hade undertecknats av 25 riksdagsledamöter från sex partier. Bland undertecknarna märks sex nuvarande eller tidigare partiledare, åtta tidigare ministrar och fyra av de nuvarande riksdagsgruppernas ordföranden. Wallin är inte förvånad över regeringens svar. Han anser ändå att argumentationen till stora delar var ytlig.

– Man kan inte avfärda denna fråga genom att bland annat hänvisa till påståenden som odlas i mediadebatter och på internet i Benelux-ländena, vilket regeringen i sitt svar gör. Eutanasi är i verkligheten en fråga, som utgår från den fria människans fria, klart uttalade och upprepade vilja att i ett hopplöst läge av outhärdliga smärtor och ånge under kontrollerade förhållanden få välja sitt eget dödsögonblick framom att tvingas lida i väntan på den oundvikliga döden eller välja att begå självmord, säger Wallin.

Han hoppas nu att det medborgarinitiativ om legaliserad dödshjälp som lanserades för en dryg vecka sedan samlar de 50.000 namnunderskrifter som behövs för att kunna tas upp till riksdagsbehandling. Namninsamlingen har avancerat bra.

– I väntan på riksdagsbehandlingen av medborgarinitiativet är det viktigt att vi lyckas föra en aktiv, saklig och faktabaserad medborgardiskussion om vad eutanasi innebär och vad inte. Regeringens svar på mitt spörsmål liksom en del av inläggen i tidningarnas spalter visar att mörkret fortfarande är djupt. Alltför ofta misstänkliggör man motiven för dem, som understöder eutanasi. Jag hoppas att den starka medborgaropinionen för eutanasi, enligt mätningar hela 85 procent, nu tar över denna process. Också i riksdagen finns det enligt YLE:s kandidattest från 2015 klar majoritet för en lagstiftning om eutanasi.

Wallins spörsmål och regeringens svar finns att läsa här: https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/KasittelytiedotValtiopaivaasia/Sivut/K…

EU:s budget 2017: Fokus på ungdomar, tillväxt och migration

Sent på natten till torsdagen 17.11 kom Europaparlamentet och rådet överens om budgeten för 2017. Efter hårt tryck från Europaparlamentets sida kunde man enas om ett godtagbart förslag.

Läs föregående artikel

Var dröjer åtgärderna mot skarven?

Den av miljöminister Tiilikainen tillsatta skarvarbetsgruppen gav sin slutrapport den 6 april 2016. I slutrapporten ingår flera åtgärdsförslag vars syfte är att minska på den skada som skarven förorsakar.

Läs följande artikel