Motion 1 – Offentlig upphandling och konkurrensutsättning

Beslut

Partidagen beslöt att SFP skall arbeta för:

  • tydligare nationella regler och praxis som förbättrar de små och medelstora företagens tillträde till offentliga kontrakt
  • att stöda utvecklingen för upphandling elektroniskt
  • en kvalitetsuppföljning av offentlig upphandling

Behandling

Det finns en rad problem med den offentliga upphandlingen såsom den nu används i praktiken och som gör att många företag inte finns med på denna omfattande marknad.

Den offentliga sektorns användning av våra skattemedel på ca. 20 miljarder euro årligen kunde användas på ett effektivare sätt. Det finns tydliga indikationer på att den offentliga sektorn kringgår upphandlingslagens anda i allt högre grad. Exempel på detta är olika offentligt ägda bolag eller konsortium som gör upphandlingar som är så stora att inga lokala mindre företag har en chans att uppfylla kraven. Som en speciell detalj kan nämnas att det inte finns någon kvalitetskontroll för offentliga upphandlingar.

Ca 95 % av alla företag är små företag. De utgör en viktig ingrediens för dynamik och sysselsättning i samhället. Det är viktigt att stimulera fler små företag att delta i offentlig upphandling. Ett sätt är att ändra kraven på regler för upphandlingar.

Många företag, framförallt lokala företag utanför huvudstadsregionen, blir lidande av att upphandlaren gör stora ramavtal som ofta automatiskt utestänger små och medelstora leverantör.

EU:s kodex för bästa praxis för att underlätta små och medelstora företags möjligheter att delta i offentlig upphandling efterlevs inte. Denna kodex för bästa praxis kommer därför att vara till hjälp för de offentliga myndigheterna vid utveckling av strategier, program eller handlingsplaner som särskilt syftar till att underlätta små och medelstora företags tillträde till offentliga kontrakt.

Enligt EU direktiven om offentlig upphandling får kontrakt delas i form av delkontrakt och mindre företag kan i olika typer av konstellationer delta i upphandlingen. Upphandlande myndigheter bör därför komma ihåg att de visserligen kan sätta hårda (och rättvisa) krav på leverantörerna men att de inte får utnyttja detta på ett sätt som kan försämra förutsättningarna för rättvis konkurrens.

Vi undertecknade yrkar på

  • att SFP fäster uppmärksamhet på nationella regler och praxis som förbättrar de små och medelstora företagens tillträde till offentliga kontrakt
  • att SFP aktivt strävar till att offentligt ägda företag också gör sina upphandlingar offentligt
  • att SFP representanter aktivt arbetar för att stöda utvecklingen för upphandling elektroniskt
  • att SFP representanter aktivt arbetar för att få fram en kvalitetskontroll för upphandlingar

Kjell J Wennström, SFP i Åbo
Michael Lindholm, SFP i Åbo

Partistyrelsens utlåtande:

De små och medelstora företagen utgör grunden i vår ekonomi och de har en enorm potential att skapa sysselsättning, tillväxt och innovation. Om de på att enkelt sätt har tillträde till upphandlingsmarknaderna kan detta hjälpa dem att frigöra denna tillväxt- och innovationspotential, samtidigt som det får positiva effekter på ekonomin. Om många små och medelstora företag deltar vid offentlig upphandling kan de upphandlande myndigheterna dessutom avsevärt bredda sin potentiella leverantörsbas, vilket påverkar konkurrensen om offentliga kontrakt positivt och utgör en motvikt till dominerande marknadsaktörer.

För att små och medelstora företag i största möjliga utsträckning ska kunna delta vid offentlig upphandling oavsett hur stor upphandlingen är, offentliggjorde kommissionen 2008 en europeisk kod för bästa praxis för att underlätta små och medelstora företags tillträde till offentliga kontrakt. Koden belyser och utvecklar praxis inom ramen för EU:s regler som underlättar små och medelstora företags deltagande vid upphandling och säkerställer lika möjligheter för dessa anbudsgivare.

Det är helt nödvändigt att vi också nationellt anstränger oss för att förbättra förutsättningarna för små företag att delta i upphandlingar. Det här skulle öka konkurrensen och vara ekonomiskt lönsamt för samhället.

Partistyrelsens beslutsförslag:

Partidagen besluter att SFP skall arbeta för:

  • tydligare nationella regler och praxis som förbättrar de små och medelstora företagens tillträde till offentliga kontrakt
  • att stöda utvecklingen för upphandling elektroniskt