Motion 14 – Gällande processen vid sammanjämkning av familjeförmåner mellan Finland och andra EU-/EES-länder

Beslut

Partidagen beslöt:

  • att SFP:s Europaparlamentariker uppmanas jobba för att undanröja problem som uppstår då familjer berörs av olika socialsystem i flera medlemsländer.
  • att SFP i det nordiska samarbetet tar upp frågan om moderniseringen av reglerna för samordning av socialförsäkringssystemen, så att reglerna speglar dagens rörliga arbetsmarknad. Information om betalning av familjeförmåner bör delges förmånstagarna för att påskynda processen. Norden kan vara en pilotregion i dessa frågor.
  • att SFP:s företrädare i vederbörande organ verkar för att förmånshandläggningen försnabbas och att förmånstagaren i situationer där behandlingen fördröjts inte blir helt utan stöd.

Behandling

Gällande processen vid sammanjämkning och utbetalning av familjeförmåner mellan Finland och andra EU-/EES-länder eller specifikt mellan Finland och ett annat nordiskt land

I fall där den ena föräldern är socialförsäkrad i Finland och den andra i ett EU-/EES- eller ett nordiskt land bör det bestämmas vilket land som är primärbetalare av den sociala förmånen dvs. barn- och familjeförmåner som omfattar moderskaps-, faderskaps- och föräldrapenning samt barnbidrag och stöd för vård av barn i hemmet.

Det har visat sig att många familjer i en ovan nämnd situation faller i en ekonomisk klyfta på grund av en för lång och krånglig behandlingsprocess, vilken familjen/kunden inte kan påverka.

Svenska Kvinnoförbundet yrkar på att Svenska folkpartiet verkar för:

  • att klar information om betalning av familjeförmåner för familjer där föräldrar arbetar i annat land utarbetas.
  • att denna information automatiskt delges familjer i ett tidigt skede så att behandlingen av ärenden inte förlängs.
  • att familjerna i situationer där behandlingen fördröjts inte blir helt utan stöd.

Svenska Kvinnoförbundet r.f.
Carola Sundqvist Agneta Udd-Saarela
Förbundsordförande Generalsekreterare

Partistyrelsens svar:

Motionen tar fasta på ett fenomen, som trots existensen av EU:s inre marknad, är mycket vanligt. Det faktum att en person kan hamna i kläm mellan två socialsystem borde inte få förekomma i den Europeiska unionen. Situationer av det här slaget uppkommer främst på grund av att medlemsländerna själva i huvudsak har exklusiv kompetens inom socialpolitiken medan arbetsmarknaden inom unionen är allt mera integrerad. Det vore lämpligt att den Europeiska unionen tar sig an att utreda vad som kan göras för att underlätta problematiken som följer med att familjer berörs av socialsystem i flera medlemsländer.

Förutom arbetet på EU-nivå finns det en nordisk dimension i problemställningen. Arbetet med att undanröja gränshinder i Norden är ett av de 14 projekt som bedrivs inom ramen för de nordiska regeringarnas globaliseringsarbete. Målsättningen är dels att undanröja en handfull hinder vart år, dels att förhindra att nya hinder uppstår som en konsekvens av nationell lagstiftning. För SFP är det naturligt att driva frågan också inom ramen för det nordiska samarbetet.

Partistyrelsens beslutsförslag:

Partidagen besluter

  • att SFP:s Europaparlamentariker uppmanas jobba för lösningar som undanröjer problem som följer med att familjer berörs av socialsystem i flera medlemsländer.
  • att SFP i det nordiska samarbetet tar upp frågan om att modernisera reglerna för samordning av socialförsäkringssystemen, så att reglerna speglar dagens rörliga arbetsmarknad. Norden kan vara en pilotregion i dessa frågor.
  • att SFP:s företrädare i vederbörande organ verkar för förmåns-handläggningen försnabbas