Vi hör hemma i Europa. SFP vill lyfta fram nordiska värderingar såsom öppenhet, jämlikhet och jämställdhet i det europeiska sammanhanget. För oss är ett rättvist, öppet och demokratiskt Europa en vägledande princip för EU:s framtid. Vi försvarar idealen för ett gränslöst Europa, ett Europa som är möjligheternas världsdel, där individens trygghet och möjligheter genomsyrar de politiska besluten.

Christoffer Hällfors

Politik- och dataanalytiker, kommunsekreterare

Kontakt »

Europaparlamentet gav sitt slutgiltiga godkännande: EU får ett uppdaterat direktiv om förnybar energi

Europaparlamentet har på tisdagen godkänt resultatet av trepartsförhandlingarna kring uppdateringen av direktivet om förnybar energi. Oftast handlar det om en formalitet som sker strax efter att förhandlingarna slutförts. Till följd av oenighet mellan medlemsländer tog det den här gången längre tid än vanligt för Europeiska rådet på sitt håll att godkänna förhandlingsresultatet. Det var först efter att rådet godkänt texten som Europaparlamentet kunde ge sin slutgiltiga stämpel för en ny lagstiftning.

Vår (o)ändliga, smutsiga resurs

Hotet mot vårt vatten är en långsiktig och allvarlig utmaning för Finland och resten av världen. Miljöhoten kommer inte ensamma, och våra vattenresurser är hotade av föroreningar, torka och förlust av biodiversitet. Trots att Finland har tillgång till rent och högkvalitativt dricksvatten och tusentals sjöar, påverkas även vi av globala hot. Föroreningar som näringsämnen, kemikalier, läkemedelsrester och mikroplaster förorenar våra vattendrag och hamnar i näringskedjan. För att bekämpa dessa hot krävs samarbete, både inom EU och internationellt.

Torvalds: Industriutskottet visar vägen för en vettig europeisk lagstiftning för förpackningsavfall

Europaparlamentets industriutskott har på onsdagen den 19 juli godkänt sin ståndpunkt för en ny förordning om förpackningar och förpackningsavfall med en bred majoritet. 58 Europaparlamentariker röstade för, 11 emot och 3 avstod från att rösta. Nils Torvalds (SFP / Renew), som fungerat som förhandlare för mittengruppen Renew Europe, är nöjd med både omröstningsresultatet och hur förhandlingarna förts inom industriutskottet.

Lagförslaget om restaurering av natur i motvind

Europaparlamentets miljöutskott kunde inte ha varit mer splittrat än under tisdagens omröstning om utskottets betänkande gällande lagförslaget om restaurering av natur. Resultatet blev 44-44 och därmed fanns inte den nödvändiga majoriteten och betänkandet fälldes. Det här betyder att miljöutskottet, fiskeriutskottet samt utskottet för jordbruk, d.v.s. alla utskott som förberett det parlamentariska arbetet, valt att rösta omkull betänkandet.

Torvalds: Ett viktigt steg mot renare vatten i Europa

Europaparlamentets miljöutskott och dess huvudförhandlare Nils Torvalds (SFP / Renew) har på tisdagen offentliggjort sitt första förslag till uppdateringen av direktivet om avloppsvatten från tätbebyggelse. Det är fråga om det första ställningstagandet från Europaparlamentet till EU-kommissionens förslag, som presenterades under hösten.