Motion 20 – Vård av sjukt barn i hemmet

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för:

  • att ändra arbetsavtalslagen så att en förälder har rätt att stanna hemma med insjuknat barn under 13 år.

Behandling

Som det nu är kan endera föräldern stanna hemma från jobbet, för att vårda sitt sjuka barn som är under 9 år. Jag anser att barn under 12 år är för små att lämnas sjuka och ensamma hemma. Alla har inte tillgång till far- eller morföräldrar eller någon annan som har möjlighet att ställa upp.

Jag föreslår

  • Att SFP arbetar för att förlänga åldersgränsen till 12 år, så att endera föräldern kan stanna hemma från jobbet för att sköta sitt sjuka barn.

Annette Forsblom
SFP i Östra Borgå

Partistyrelsens utlåtande

Arbetstagare har enligt arbetsavtalslagens 4 kap 6 § rätt att stanna hemma i högst fyra arbetsdagar åt gången utan lön för att sköta sitt plötsligt insjuknade barn som inte har fyllt tio år. Många av landets kollektivavtal ger däremot arbetstagaren rätt att stanna hemma i tre dagar åt gången med full lön.

Det är svårt att ge någon heltäckande analys på när ett barn är tillräckligt gammalt för att klara sig självt. På senare år har man ofta lyft fram till exempel behovet av att kunna skapa flexibla arbetstidsarrangemang för föräldrar till tonåringar för att kunna vara mera tillhands då de behöver sina föräldrars tid och stöd.

Grundtanken med den politiska ambitionen att skapa bättre förutsättningar att kunna kombinera arbetskarriär och familjeliv är att skapa en ökad trygghet inom båda områdena. Ifall det vore möjligt att stanna hemma och vårda ett insjuknat barn under 13 år skulle det skapa ökad trygghet för både barnet och föräldrarna. För att tryggheten också skall finnas på arbetsplatsen krävs att lagstiftningen och kollektivavtalen utvecklas.

Partistyrelsens beslutsförslag:

Partidagen besluter

  • att SFP arbetar för att ändra arbetsavtalslagen så att en förälder har rätt att stanna hemma med insjuknat barn under 13 år