Motion 8 – En rättvis energibeskattning

Beslut

Partidagen beslöt:

  • att SFP arbetar för en rättvis och effektiv energibeskattning som beaktar energikällans utsläpp.
  • att SFP arbetar för en förenklad lagstiftning och reglementen för att möjliggöra återmatning av småskalig energi till riksomspännande energinätverk

Behandling

Energibeskattningen har som helhet bidragit till att minska CO2-utsläppen inom energiproduktionen, bl.a. genom att bidra till substitution av kol och olja med naturgas och biobränslen och påverka bränsleval och körordning i sam- och värmeproduktionen, och fram till 1997 även i elproduktionen. Flera drag i den finländska energibeskattningen minskar dock dess effektivitet, eller kan t.o.m. ge upphov till oönskade effekter, dvs. ökande CO2-utsläpp i Finland.

De många och omfattande skatteundantagen (i jämförelse med en s.k. normativ CO2-skatt) bidrar till att minska skattens egentliga effekter på CO2-utsläppen. I synnerhet övergången från bränsleskatter i elproduktionen till en elskatt år 1997 minskar energibeskattningens styrverkan på CO2-utsläppen, liksom de låga bränsleskatterna på torv.

En effektivare användning av energiskatter som miljöpolitiskt styrmedel i fortsättningen, som komplement till EU:s utsläppshandel, skulle förutsätta att de klimatpolitiska målsättningarna vägde tyngre vid utformningen av beskattningen.

Olikheter i beskattningen av olika energiformer, tex. el- vs fjärrvärme, ställer konsumenterna inför en ojämlik skattebehandling. Trots att fjärrvärme är den överlägset marknadsledande värmeformen så utgör andra uppvärmningsformer, tex. el-baserad värme, kanske den enda tillgängliga formen av fjärrenergi i största delen av landet.

Varför skall denna minoritet av landets befolkning straffas genom ojämlik energibeskattning. Elnätet är, förutom att det redan är utbyggt till 99,99% av landet, den mest fördelaktiga och miljövänligaste distributionsformen av energi.

Det är ju trots allt inte formen eller distributionen av energin som påverkar vår miljö utan produktionen och valet av energibränsle som är den stora boven i dramat.

En dylik ojämlik energibeskattning är inte i enlighet med partiets liberala linje.

Undertecknad yrkar på

  • att SFP arbetar för att rätta till energibeskattningens styrverkan
  • att SFP verkar för en effektiv och rättvis energibeskattning
  • att SFP arbetar för en förenklad lagstiftning och reglementen för att möjliggöra återmatning av småskalig energi till riksomspännande energinätverk

Kjell J Wennström, SFP i Åbo

Partistyrelsens utlåtande:

Trots att det i den nationella politiska debatten förs fram både kritik och stöd för energiskatter torde det ändå finnas en bred enighet om att man kan använda beskattningen som ett instrument i bekämpningen av klimatförändringar. Utmaningen blir att hitta beskattningsformer som träffar rätt både vad gäller energikällor och energikonsumenter. De senaste årens miljöskattepolitiska beslutsprocesser har visat att finländarna inte upplever nuvarande beskattningsformer som rättvisa.

EU-kommissionen har i vårens klimatpolitiska utspel sagt sig vilja utarbeta en harmoniserad beskattning på olika energiformer utgående från energiformens utsläppsnivå. Finland gör klokt i att stöda denna målsättning, eftersom energin idag är en gränsöverskridande handelsvara. Genom att utarbeta strängare beskattning för de energiformer som förorenar mest i förhållande till nyttan skulle konsumenterna på ett bättre sätt kunna tvinga energiproducenterna att se över sina energikällor.

En kostnadseffektiv energiproduktion förutsätter oftast mycket stora teknologi- och kapitalsatsningar. Därför har statsmakten gått in för att stöda förnybara energiformer med olika stöd bland annat inmatningstariffer. Finland behöver också småskalig energiproduktion och etableringen av små energienheter får inte förhindras av föråldrad lagstiftning. Det gäller ändå att vara aktsam med att dela ut de nationella stöden på alltför små produktionsenheter.

Partistyrelsens beslutsförlag:

Partidagen besluter

  • att SFP arbetar för en rättvis och effektiv energibeskattning som beaktar energikällans utsläpp.