Motion 26 – Obligatoriskt alkolås för rattfyllerister

Beslut

Partidagen beslöt:

  • att SFP i regeringen ska arbeta för att en utökad användning av alkolås först utreds och sedan införs.

 

Behandling

En stor del av trafikolyckorna förorsakas av alkoholpåverkade bilförare. Det är ofta unga personer som haft körkort en kortare tid, som har bristande omdömme och beter sig ansvarslöst under inflytande av alkohol.

Det vore rimligt att man vid konstaterande av onykterhet i trafiken ger körförbud tills man har installerat ett alkolås i bilen. Denna kostnad är liten jämnförd med skadorna som återfallsfylleristerna förorsakar.

En sådan åtgärd skulle signalera alvaret i överträdelsen och vara ett effektivt vapen i kampen för att minska trafikolyckorna.

Vi hoppas SFP under denna valperiod med innehavande av justitieministerposten har möjlighet att skrida till konkreta åtgärder i denna viktiga fråga.

SFP i Karleby.
Brit Stenman, ordf.

Partistyrelsens svar

Rattfylleri och i synnerhet grovt rattfylleri utgör allvarliga brott som äventyrar andra människors liv och hälsa. Olyckor förorsakade av rattfyllerister har ofta mycket allvarliga följder. Var fjärde dödsoffer i trafiken förolyckas som en följd av rattonykterhet. Unga personer är ofta involverade.

Statsrådets trafikpolitiska redogörelse som gavs till riksdagen den 12.4.2012 innehåller flere förslag vars syfte är att förbättra trafiksäkerheten och minska på rattonykterhet, däribland en utökning av användandet av alkolås, ökad trafikövervakning, attitydfostran genom kampanjer samt vård för förare med alkoholproblem.

Enligt nuvarande lagstiftning följer körförbud som en automatisk påföljd då en person misstänks för rattfylleri. Under pågående regeringsperiod kommer kommunikationsministeriet att utreda samt komma med förslag på hur en utökad användning av alkolås skall verkställas i praktiken. En fråga som måste utredas är ifall det är rattfylleristen eller samhället som skall stå för kostnaderna vid installerandet av alkolås i de enskilda fallen. Frågan är problematisk i och med att många av de personer som gör sig skyldiga till rattfyller är utslagna och saknar medel. Ett generellt system där alkolås skulle installeras vid alla fall av rattfylleri skulle kunna bli mycket dyrt för samhället i och med att fallen uppgår till ca 20.000 årligen.

Partistyrelsen anser att en ökad användning av alkolås är befogad för att öka trafiksäkerheten och kommer i regeringen att arbeta för att en utökad användning av alkolås först utreds och sedan införs.

Partistyrelsens beslutsförslag:

  • Att SFP i regeringen ska arbeta för att en utökad användning av alkolås först utreds och sedan införs.