Motion 28 – En hållbar lösning för Kvarkentrafiken

Beslut

Partidagen beslöt:

  • att SFP:s representanter i EU-parlamentet, regering, riksdag och regionala organ fortsätter stöda och aktivt bevaka regeringsprogrammets skrivning om Kvarkentrafiken för att trygga person- och godstrafiken i Kvarken.

Behandling

Den senaste tidens förfarande skadar Kvarkentrafikens renommé och trovärdighet som en möjlig turistväg och som transportsträcka för gods. En så avgörande länk i infrastrukturen i Mitt-Norden har förtjänat ett bättre öde.

För att återfå trovärdigheten behövs nya, friska tag. En fast förbindelse över Kvarken är en utopi inom rimlig tid, men att välja den kortaste vattenvägen är sunt förnuft. Om man vill, kan man se detta steg som början på en tunnel-bro lösning någon gång i framtiden.

Med återkommande ishinder nästan varje vinter och packis som driver mot finska kusten på vårvintern, är det ofattbart att man inte tidligare utnyttjat de naturliga förutsättningar som finns för att underlätta problemen. Umeå flyttade ut färjterminalen till Holmsund för många år sedan. För Vasas del skulle en komplettering av Vasklot med en färjterminal i Replot ge helt andra möjligheter till att bli en knutpunkt i Norden med Replotbron som en viktig och vacker länk i Mitt-Norden. Man skall inte glömma vad som händer på svenska sidan, Botniabanan och Höga Kusten bron i världsarvet ,Höga Kusten, har gynnat turismen och utvecklingen. Kvarken som världsarv var tänkt att öka intresset för området och inte användas som argument för stagnation.

En ekonomisk hållbar lösning på lång sikt för en stabil året runt trafik skulle vara en miljövänlig lösning med inbesparing av tusentals av körkilometer runt Bottenviken.

EU-stöd för att förbättra infrastrukturen mellan Sverige och Finland måste rimligtvis locka till samarbete och gynna hållbara lösningar. Kvarkentrafikens lönsamhetsproblem uppstod som en följd av EU-anslutningen, och det är anmärkningsvärt att man inte har hittat gångbara lösningar för detta gränshinder.

Som övertygat nordist och med släkt och vänner runt om i Norden, är jag tacksam för att RG-line har skött trafiken och servicen väl till trots för de svårigheter som har funnits. En bilresa från Trondheimsfjorden i Norge över Torneå-Haparanta till Karleby känns meningslös lång och onödig.

SFP är ett parti med en stark nordisk förankring. En logisk följd av partiets linje är att aktivt bidra till en säker och lönsam året runt trafik över Kvarken.

Brit Stenman, ordf.
SFP i Karleby.

Partistyrelsens svar

Trafiken över Kvarken har pågått i århundraden. Den har varit en naturlig kontaktlänk mellan Finland och Sverige, inte enbart som en livsnerv för post-, gods- och persontrafik utan också ur ett kulturellt och socialt perspektiv. En fungerande och regelbunden trafik över Kvarken har haft och har i fortsättningen allt större betydelse för den ökade marknaden i öst i transporterna mellan Skandinavien och Ryssland.

Goda och pålitliga förbindelser ger betydande kringeffekter i hela landskapet Österbotten och den har stor vikt för upprätthållandet av de regionala näringarna i hela Mittnorden. Kvarkentrafiken har samtidigt betydelse för invånarna och deras möjligheter att hålla släktband levande, för arbetspendlare och för studerande.

Som transportlänk för industrin är Kvarkentrafiken ett alternativ som ger den kortaste resvägen och en konkurrenskraftig restid för planerade transporter i öst-västlig riktning. Detta har betydelse för hela Nordens och landets, och speciellt Österbottens, konkurrenskraft. En fungerande Kvarkentrafik gagnar, precis som framkommer i motionen, även miljön.

En fungerande Kvarkentrafik är central med tanke på de satsningar på logistikcenter som kommer att göras i Vasaregionen och som redan gjorts i form av Nordic Logistic Center i Umeå. Energiklustret i Vasa i kombination med Umeåregionens starka tillväxt gynnas ytterligare av en fungerande trafik länderna emellan.

Trafiken över Kvarken har således också ett stort nationalekonomiskt intresse i både Sverige och Finland. SFP har framgångsrikt och konsekvent jobbat för statsstöd för Kvarkentrafiken alltsedan den skattefria försäljningen upphörde år 1999. I regeringsprogrammet som skrevs år 2011 har Finlands regering tydligt markerat sitt stöd för Kvarkentrafiken: ”Regeringen stöder en fortsättning på Kvarkentrafiken och utarbetar tillsammans med Sverige och företrädare för Kvarkenområdet en gemensam strategi på lång sikt, som ska trygga person- och godstrafiken i Kvarken året om.”

Kraven på en hamn är i dagsläget stora. Bland annat kräver godsleverentörer/speditörer att gods kan köras till hamnar med så många olika trafikslag som möjligt. En förflyttning av hamnen västerut för att förkorta sjövägen, vilket framgår i motionen, är således förknippad med stora ekonomiska uppoffringar, bland annat i form av att bygga en järnväg till hamnen i Klobbskat eller Björkö. Den allt kärvare ekonomiska situationen i världen gör att tröskeln för att stöda investeringar kring infrastrukturen i Kvarken blir allt mera utmanande.

Att understöda trafiken ekonomiskt är i dagsläget är det lättaste sättet att trygga upprätthållandet av trafiken över Kvarken. Förutom regionerna, finska och svenska staten bör EU ta ett större ansvar i upprätthållandet av trafiken. En ny färja med bättre kapacitet och bättre standard, starkare motorer och fullgod isklass (Super A1) måste införskaffas för att trygga person- och godstrafiken året om i Kvarken.

Partistyrelsens beslutsförslag:

  • att SFP:s representanter i EU-parlamentet, regering, riksdag och regionala organ fortsätter stöda och aktivt bevaka regeringsprogrammets skrivning om Kvarkentrafiken för att trygga person- och godstrafiken i Kvarken.