Motion 6 – Utvecklande av läromedel på svenska för invandrarelever

Beslut

Partistyrelsens beslutsförslag:

  • att Svenska folkpartiets företrädare lyfter upp bristen på läromedel i S2-språket i sin bevakning av utvecklandet av strategin för nationalspråken;
  • att partiets representanter i regering och riksdag gör Utbildningsstyrelsen uppmärksam på behovet av läromedel i svenska som andra språk

Behandling

Utvecklande av läromedel på svenska för invandrarelever

Elever i den finländska skolan som har ett annat modersål än nationalspråken i Finland har rätt till understöd för undervisning i finska eller svenska som andra språk. För detta ändamål betalas understöd för tre under- visningstimmar per vecka, per kalkylerad grupp på fyra elever.

Elever som läser finska som andra språk har större tillgång till lämpligt material som är anpassad förhål- landena i vårt land och elevens kunskapsnivå. Undervisningsmaterial för elever som läser svenska som andra språk i Finland saknas i stort sett. Många gånger är lärarna tvungna att använda läromedel producerade i Sverige, vilka inte motsvarar behoven som finns. Det är viktigt att läromedel av hög kvalitet finns tillgängliga för alla. Det är av avgörande betydelse att så tidigt som möjligt kunna skilja på elevens bristande språkkun- skaper och eventuella inlärningssvårigheter som har andra orsaker.

Därför ska SFP:s representanter i riksdag och regering arbeta för:
att utveckla läromedel för svenska som andra språk så att de motsvarar elevernas behov och ökar förståelsen för den finlandssvenska kulturen och traditionen.

Emina Arnautovic
ordförande för SFP:s integrationspolitiska utskott

Partistyrelsens svar:

Motionären lyfter upp en viktig fråga. Det är ytterst viktigt för den svenska skolan i Finland och eleverna att ha tillgång till goda, aktuella läromedel. En stor del av läromedlen produceras av privata förlag, men Utbild- ningsstyrelsen producerar även läromedel, bland annat för finska som andra språk. Motsvarande läromedel vore nödvändigt att ha tillgängliga även på svenska.