Motion 1 – Etiska krav på produkter

Beslut

Partidagen beslöt att SFP:s representanter i riksdagen och regeringen skall verka för:

  • att att informationen om produkters beståndsdelar och deras ursprung ska förbättras
  • att öka medvetenheten för etisk konsumtion i samhället
  • att partiet föregår med gott exempel och gör etiskt medvetna beslut när produkter införskaffas
  • att EU-standard för etiska produkter införs
  • att utökade krav på produktmärkning när det gäller produktionssätt och etiska förhållanden införs.
  • att gemensamma hållbarhetsstandarder införs för den offentliga upphandlingen inom EU.

Behandling

Etiska krav på produkter

Miljöförstöring, människohandel och klimatpåverkan är några av de största problemen i moderna samhällen. Individens konsumtionsval och levnadsvanor styr sammantaget en inte helt obetydlig del av utvecklingen. Det är därför positivt att intresset för konsumtionsvarors härstamning, tillverkningsprocess samt innehåll ökar alltjämt.

Konsumentupplysningen är dessvärre fortfarande ofta undermålig: Ursprungsmärkning kan saknas eller vara svår att finna på produkten. Innehållsförteckningen på t.ex. matprodukter chiffreras ofta genom e-nummer, och på kosmetika med s.k. INCI-koder – som ofta är obegripliga för konsumenten.

Bristen på relevant information gör det svårt eller omöjligt för konsumenten att fatta medvetna beslut. Miljömärkningar och märkningar om produktionsförhållandena fungerar riktgivande, men systemet är i dagsläget splittrat och gör det svårt för konsumenten att göra helhetsmässiga bedömningar. Konsumenten skulle gynnas av en mer enhetlig märkning, som skulle beakta produkten som helhet – både i fråga om miljö och mänskliga rättigheter.

För att produkters hela produktionskedja och alla beståndsdelars ursprung verkligen ska kunna redogöras och göras tillgängliga för konsumenterna, krävs i de flesta fall mer utrymme för text än de flesta förpackningar tillåter. Av praktiska skäl kunde informationen om produktens beståndsdelar och deras ursprung därmed finnas tillgängliga för allmänheten exempelvis på nätet och där de enkelt kunde nås via produktens QR-kod.

På politisk väg, t.ex. genom krav på bättre konsumentupplysning i frågan, införande av en mer enhetlig märkning av etiskt hållbara produkter samt eventuella skattelättnader för dessa kunde förbättra situationen. Återförsäljare, i synnerhet de stora kedjorna, borde även manas till att ta mera ansvar över hela produktionskedjan. Den enskilda konsumenten ska inte behöva specialkunskaper i kemi, fysik och detektivarbete för att göra medvetna val.

Då uppfattningen om vilka produkter och produktionssätt som är etiska varierar stort, bör tydliga krav på etiska varor införas för att en mer etisk konsumtion ska kunna understödas genom exempelvis skattelättnader och marknadsföring. En EU-standard på etiska produkter vore ett bra utgångsläge för utvecklingen av en global standard för etiskt producerade produkter.

 

Vi undertecknande anser att SFP:s representanter i riksdagen och regeringen skall verka för:

att               information om produktens beståndsdelar och deras ursprung ska finnas tillgängliga för allmänheten

att               etisk konsumtion blev ett lättare val, t.ex. genom skattelättnader, marknadsföring och utbud, och information t.ex. genom märkning för etiskt producerade produkter

att              öka medvetenheten för etisk konsumtion i samhället, t.ex. som en del av grundutbildningen

att              partiet föregår med gott exempel och strävar efter att bjuda på och använda etiskt godkända produkter

att              en EU-standard för etisk produkter införs

 

Svensk Ungdom

Niklas Mannfolk                                                                                  Sandra Grindgärds

Förbundsordförande                                                                            Förbundssekreterare

Partistyrelsens svar

Motionärernas avsikter är utan tvekan goda. I en alltmer globaliserad värld, där produkter som säljs i våra butiker tillverkas över hela världen, vore det mycket eftersträvansvärt att konsumenterna kan göra informerade beslut. Ett problem är i alla fall att det inte finns ett direkt samband mellan vad som är etiskt rätt och miljömässigt hållbart, eftersom de etiska frågorna alltid är kopplade till individuella värderingar.

De praktiska konsekvenserna av motionärernas förslag är också svåra att överblicka. Regeringen har nyligen beslutat utreda hur ändamålsenlig regleringen av denna typ är ur både de ekonomiska aktörernas och marknadskontrollens synvinkel och hur behövlig den är med tanke på konsumenternas säkerhet. Regeringen anser att det finns skäl att mer noggrant bedöma särskilt de ekonomiska konsekvenser som de föreslagna bestämmelserna har för aktörer. Finlands ståndpunkt kommer att preciseras utgående från konsekvensbedömningen

En märkning av samtliga produkter i vårt samhälle leder till en stor administrativ börda. Antalet produkter och leverantörer kan räknas i miljoner. Även om det gick att samla all denna information och göra den tillgänglig för allmänheten, skulle det vara svårt att bedöma dem enligt etisk standard. Vems värderingar skall styra definitionen av en etisk produkt? Beroende på vem som fattar besluten varierar resultaten antagligen betydligt. Inom EU finns betydande diskrepans gällande vad som är etiskt försvarbart.

Frågan om ursprungsmärkning är även utmanande, men möjligheter till att komma vidare med den frågan finns. SFP har även på europeisk nivå arbetat med frågan om ursprungsmärkning. Till exempel i fiskeriutskottet i Europaparlamentet har SFP:s företrädare drivit på att det på fiskförpackningar skall framgå vilket bestånd man har fiskat fisken ifrån samt med vilket fiskeredskap. Konsumenten får på det sättet t.ex. veta ifall man har bottentrålat ett fiskebestånd som är nära utrotande, vilket ofta är fallet gällande blåfenad tonfisk. Konsumenten får då själv möjlighet att bedöma om det är etiskt rätt eller inte att köpa den fisken, vilket bör gynna den lokala finländska fiskaren som fiskar på ett småskaligt och miljövänligt sätt, i jämförelse med stora industriella trålare på Atlanten. På ett liknande sätt kan ursprungsmärkning av produkter ge konsumenter valmöjligheter där sedan konsumentens etiska värderingar får styra hur man agerar.

Partistyrelsen föreslår att SFP:s representanter i riksdagen och regeringen skall verka för:

att               att informationen om produkters beståndsdelar och deras ursprung ska förbättras

att              öka medvetenheten för etisk konsumtion i samhället

att              partiet föregår med gott exempel gör etiskt medvetna beslut när produkter införskaffas

 

Partifullmäktiges utlåtande:

  • Partifullmäktige omfattar partistyrelsens förslag men vill lägga till den ursprungliga att-satsen om att EU-standard för etiska produkter införs. Dessutom ska SFP arbeta för utökade krav på produktmärkning när det gäller produktionssätt och etiska förhållanden.