Motion 12 – Ge papperslösa personer rätt att öppna bankkonton

Beslut

Partidagen beslöt att partiets företrädare i riksdag arbetar för

– Att man i Finland beviljar personkort för invandrare på basen av de uppgifter som antecknats om personen i utlänningsregistret

– Att främlingspasset eller flyktingens resedokument som beviljats av finska myndigheter skulle godkännas som ID-dokument i bankärenden

– Att inrikesministeriet vidtar lagstiftnings- eller andra åtgärder så att i Finland bosatta personer ges rätt att öppnabankkonton i finska banker

– Att det skapas förutsättningar för asylsökanden att öppna bankkonton i Finska banker.

Behandling

Ge papperslösa personer rätt att öppna bankkonton

För att kunna verka i dagens samhälle krävs att man har ett bankkonto. Det är en förutsättning för att kunna sköta många ärenden och för att t.ex. ta emot stöd och lön. I dagens läge har bankerna inte rätt att öppna bankkonton till personer vars identitet inte kan bestyrkas.

Många utlänningar som vill öppna ett bankkonto i Finland stöter på problem eftersom bankerna inte alltid accepterar utländska identitetshandlingar. Situationen är svårast för papperslösa invandrare, men också utbytesstuderande från andra EU-länder drabbas. Värst utsatta är utlänningar som saknar pass från sina hemland. De får istället provisoriska främlingspass med en anmärkning om osäker identitet. Eftersom lagen säger att bankerna måste kunna bestyrka kundernas identitet för att öppna bankkonton innebär det att personer med den här typens identifikationspapper i praktiken förvägras att öppna ett bankkonto i Finland.

En möjlighet kunde vara att skapa en ny form av kundförhållanden – en mellanform – där bankerna ges rätt att öppna konto till personer med främlingspass, men med specialvillkoren att tjänster så som betal- och kreditkort och internetbank eventuellt inte kunde kopplas till kontot.

Svenska Kvinnoförbundet yrkar på att Svenska folkpartiet verkar för:

– att det utreds hur man på bästa sätt kan garantera att papperslösa ges rätt att öppna bankkonton i finländska banker.

Svenska Kvinnoförbundet r.f.
Anna Jungner-Nordgren
Förbundsordförande

Partifullmäktiges svar

Motionären lyfter upp en viktig fråga om papperslösa personers möjlighet att få tillgång till banktjänster och bankkonto. Även för andra personer med utländsk bakgrund som kommer till Finland kan tillgången till banktjänster vara ett stort problem. Tillgång till bankkonto och nätbankskoder har blivit en allt mer grundläggande funktion för att kunna fungera i det finländska samhället och får tillgång till bland annat olika myndigheters elektroniska tjänster. I takt med att allt fler nationaliteter bosätter sig i Finland är det viktigt att bankerna kan underlätta för utländska medborgare samt även papperslösa personer att få tillgång till banktjänster.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP verkar för

– att Social- och hälsovårdsministeriet utreder hur man på bästa sätt kan garantera att utländska medborgare och papperslösa personer ges rätt att öppna bankkonton i finländska banker samt att nödvändiga lagstiftningsändringar vidtas.