Motion 4 – En stärkt roll för unga i fredsprocesser

Beslut

Partidagen beslöt att SFP verkar för
  • att förstärka ungas roll i fredsprocesser inom ramarna för Finlands utrikespolitik
  • att ungas roll i fredsprocesser lyfts upp även inom vårt europeiska parti och görs till en kärnfråga även för EU
  • att ungas roll i fredsprocesser institutionaliseras inom FN genom en resolution av säkerhetsrådet.

Behandling

En stärkt roll för unga i fredsprocesser

Fredsfrämjande och lösning av konflikter har varit en prioritet inom finländsk utvecklingspolitik och en av Finlands satsningar inom Förenta Nationerna. Medling och konfliktlösning är många gånger centrala för FN:s verksamhet, för att stöda fred och säkerhet, mänskliga rättigheter och utveckling. Konfliktsituationer hotar alla dessa grundvärderingar.

För att stärka en demokratisk utveckling behövs satsningar på bred representation och delaktighet i fredsprocesser. Fred är något som måste rotas i alla delar av samhället. Medvetenheten om att det finns vissa grupper som traditionellt varit svagt representerade i konflikter och fredslösningar har ökat inom FN sedan 2000-talet. FN:s säkerhetsråd har bland annat stärkt kvinnors roll i fredsprocesser genom resolution 1325 (2000), samt understrukit barns roll i väpnade konflikter genom resolution 1612 (2005). Resolutionerna har bidragit till att stärka kvinnors och barns roll inom FN:s fredsarbete.

Utöver detta borde ungas roll i fredsprocesser stärkas. Enligt en undersökning från Dag Hammarskjöld Foundation (2014)[1] är fredsbevarande arbete helt beroende av inkludering av unga. Enligt undersökningen stärks förutsättningarna för en bestående lösning då unga ges möjlighet att påverka fredsarbetet, medan en exkludering undergräver resultatet. Det finns enorm potential i att mer effektivt involvera ungdomar och ungdomsorganisationer lokalt och regionalt för att arbeta för fred och stabilitet.

Även om det ofta är unga som drabbas av radikalisering tar majoriteten av alla unga aldrig någonsin till vapen. Denna grupp borde komma fram betydligt starkare. I stället för att bara ses som offer eller pådrivare, borde unga i allt högre grad även ses som aktörer för fred. FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har år 2010 uppmanat att stärka ungas position inom FN:s arbete, vilket även skulle inkludera fred och säkerhet. Tyvärr lyser i regel ännu unga och ungdomsrepresentanter med sin frånvaro i många delar av fredsprocesser och konfliktlösning.

År 2013 fanns det 1,8 miljarder unga mellan 10 och 24 år på jorden – en fjärdedel av världens befolkning. Unga faller delvis utanför resolutionerna om barn och kvinnor, och saknar en säkerhetsrådsresolution som skulle befästa deras roll i konflikter och fredsprocesser. Det är inte hållbart att unga ska ärva lösningar de inte kunnat påverka. Unga bär framtiden på sina axlar, men ska lika mycket ses som del av vårt samhälle idag. För konsekvent och hållbar praxis borde ungas delaktighet även i högre grad institutionaliseras i vår utrikespolitik och i arbetet inom våra internationella fredsorgan.

Det behövs medvetenhet och aktiva åtgärder för att minska sociala missförhållanden som gör stridande till det enda ekonomiska och produktiva alternativet för unga, samt plattformar och forum för unga att påverka och arbeta för fred – i synnerhet i de länder som drabbats av konflikter. För att långsiktigt och på en bred skala kunna främja mänskliga rättigheter, utveckling och fred och säkerhet måste ungas delaktighet bli en norm. I stället för att låta en fjärdedel av jordens befolkning riskera exkludering, måste vi arbeta för att de ska bli starka aktörer för fred och utveckling både nu och i framtiden.

Vi undertecknade anser att SFP:s representanter i riksdagen och regeringen ska verka för: Att förstärka ungas roll i fredsprocesser inom ramarna för Finlands utrikespolitik

PARTIDAGEN 2015 I PEDERSÖRE
MOTIONER PARTIFULLMÄKTIGES BESLUTSFÖRSLAG

Att ungas roll i fredsprocesser lyfts upp även inom vårt europeiska parti och görs till en kärnfråga även för EU
Att ungas roll i fredsprocesser institutionaliseras inom FN genom en resolution av säkerhetsrådet

Ida Schauman Förbundsordförande Svensk Ungdom

Sandra Grindgärds Förbundssekreterare Svensk Ungdom

[1] http://www.daghammarskjold.se/publication/inclusivity-peacebuilding-development- dialogue-paper-6/

Partifullmäktiges svar

Motionärernas tar fasta på ett väldigt viktigt ämne. En bred representation och delaktighet i fredsprocesser är en utgångspunkt för byggandet av hållbar fred.
I konfliktområden är unga människor de mest sårbara och ofta i hjärtat av konflikten. De kan manipuleras av dem som utövar makt och användas som soldater, eller bli offer för krigsföringen. När skolor tvingas stänga som en följd av konflikt är det unga människor som drabbas hårdast. Barn och unga är även de mest sårbara då andra delar av samhällets skyddsnät fallerar. Barn som förlorar sina föräldrar under konflikter kan lämnas fullständigt försvarslösa då varken samhället eller familjen finns där för dem längre.

Svenska folkpartiet har en lång tradition av aktivt fredsarbete. Elisabeth Rehns engagemang för fred runtom i världen är känt långt utanför våra gränser. Hennes arbete för inkluderandet av kvinnor i fredsprocesser har varit banbrytande.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP verkar för

  • att förstärka ungas roll i fredsprocesser inom ramarna för Finlands utrikespolitik
  • att ungas roll i fredsprocesser lyfts upp även inom vårt europeiska parti och görs till en kärnfråga även för EU
  • att ungas roll i fredsprocesser institutionaliseras inom FN genom en resolution av säkerhetsrådet.