Motion 29 – Gör skolträdgårdar tillgängliga för alla elever!

Beslut

Partidagen beslöt

  • att SFP verkar för att möjliggöra skolträdgårdar för alla grundskolor.

Behandling

I takt med megatrender som urbanisering och globalisering kommer den enskilda individen allt längre ifrån många grundläggande kunskaper. Förståelse för matens ursprung och jordbrukarens arbete håller på att försvinna helt, och begreppet ”sunt bondförnuft” förlorar sin innebörd. Det är skrämmande att vissa barn idag kan tro att mjölk kommer från affären och blir nervösa av lite jord under naglarna. Därför behövs det skolträdgårdar, för att kunna stöda i att förstå kopplingen mellan miljön och vardagen.

Förutom den mest konkreta kunskapen som skolträdgårdsarbetet ger gör den även gott för människans välbefinnande överlag. Enligt Finlands Akademis Luonto ja ihmisen hyvinvointiforskning påverkar redan fem timmar av vistelse i parker och liknande miljöer per månad människans välbefinnande signifikant.

I läroplanen för grundskolan som träder i kraft hösten 2016 nämns skolträdgårdar inte alls, och den nuvarande utomhuspedagogiken är alltför ensidigt inriktad på idrott. Tillgången till skolträdgårdar skulle ge en praktisk inriktning på allt från biologi till hälsokunskap och huslig ekonomi. Skolträdgårdar kan också ses som en fråga om jämlikhet. Andelen barn med inlärningssvårigheter blir allt fler, och för en del av dem kunde en annan miljö och ett mera praktiskt inlärningssätt fungera bättre. Redan befintliga resurser bidra till att förverkliga skolträdgårdar – många skänker bort plantor gratis från sina privata trädgårdar och mor- och farföräldrar kunde vara en personalresurs för ändamålet, inte bara för tidstillgången utan för deras stora kunskap om trädgård och odling. Dessutom kan flera skolor samsas om en trädgård.

Svensk Ungdom föreslår

  • att alla grundskolor ska ha tillgång till en skolträdgård
  • att devisen ”från jord till bord” ska integreras i läroplanen

Svensk Ungdom

Partifullmäktiges svar

Att ge elever bättre kunskap om, praktisk erfarenhet av och förståelse för matens ursprung och lantbrukares arbete är viktigt och bra. Det ger en förståelse för ett av de viktigaste elementen i vår överlevnad och för nödvändigheter, inte självklarheter, i ett samhälle. Man kan inte heller förbise välmåendefaktorer, såsom vistelse i parker och dylika miljöer, som gynnar individer.

Skolor och eftermiddagsverksamhet som prioriterar det motionären för fram gör ett viktigt arbete. Det kan göras på många olika sätt exempelvis inom redan existerande skolämnen eller genom olika temadagar och utflykter som ordnas. Arbetet kring att ge elever bättre förståelse för mat och odling kan ses gå under skrivelser kring hållbar utveckling i läroplanen och omöjliggör alltså inte skolors möjligheter att ge sina elever kunskap och erfarenhet på området.

Rent praktiskt skulle det vara svårt för alla skolor att kunna uppfölja krav på skolträdgårdar och resurser som dessa skulle kräva. Det är många uppgifter vi idag ålägger skolorna och varje gång vi sätter nya uppgifter på skolan måste vi noga överväga om det överhuvudtaget resursmässigt är möjligt och vad som verkligen är skolans uppgift.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att motionen anses besvarad med denna utredning.