Motion 32 – Fyrfilig vägförbindelse till Pargas

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att vägen mellan S:t Karins och Pargas byggs om till en mestadels fyrfilig väg

Behandling

Åbolands skärgård är i dessa kristider i stort behov av statliga infrastrukturinvesteringar för att bl.a. förbättra sysselsättningsläget. Skärgårdsvägen, väg nr 180 förenar Städerna St Karins och Pargas med varandra. Skärgårdsvägen är byggd på 1950- och 1960 talen enligt då gällande trafikmängd och dåtida behov för fordonen. Vägen är inte längre på den nivå den nuvarande trafikmängden och fordonen kräver. Trafikmängden på Skärgårdsvägen varierar i dagsläge mellan 9 800 och 16 400 fordon per dygn. Av dessa är i medeltal ca 700 tunga fordon. Skärgårdsvägen är en av Egentliga Finlands mest trafikerade trafikleder vad gäller fordonsmängd i proportion till vägen. Hastigheten har 2015 på ett flertal ställen sänkts från 80 till 70 km i timmen, vilket förorsakar tidsförluster och otrevliga situationer, eftersom lämpliga omkörningsplatser inte egentligen finns.

Skärgårdsvägen är den enda tillbuds stående trafikförbindelsen för 15.500 fast bosatta invånare och 10.000 deltidboende i 8300 fritidsfastigheter. Dessutom besöks skärgården speciellt sommartid av ett stort antal turister. I området finns ca 1300 företag som är beroende av transporter. Dessutom finns det tung industri i Pargas, såsom gruvindustri och byggnadsmaterialindustri, vilken huvudsakligen är beroende av tunga landsvägstransporter.

Enligt Åbolands trafiksäkerhetsplan skedde under 1999-2008 1300 trafikolyckor i Åboland, av vilka 300 ledde till personskador och 9 stycken till döden. Av dessa har olyckor speciellt koncentrerat sig till Skärgårdsvägen och dess anslutningar. Skärgårdsvägen är synnerligen sårbar då den utgör den enda förbindelsen ut till Väståbolands skärgård. Eftersom vägen har bara en körbana med en fil i vardera riktningen uppstår lätt störningar i trafiken. Vid olyckstillfällen är hela vägen avbruten och varken nyttotrafik, privatfordon eller utryckningsfordon kan ta sig förbi. De många broarna är dessutom i behov av reparationer och underhåll, varvid viktbegränsningar och temporära stängningar av halva vägbanan är enda möjligheten för att få arbetena gjorda. Dylika begränsningar har tidvis pågått i veckor och månader, varvid stundtals flera kilometer långa trafikstockningar uppstått. Vid temporära viktbegränsningar har inte heller den tunga industrins varutransporter fungerat.

En ny bro över Rävsund och en fast förbindelse mellan Pargas och Nagu planeras och den kommer ytterligare att öka trycket på vägen mellan S:t Karins och Pargas. Därför borde den delen av Skärgårdsvägen vara helt utbyggd senast då den fasta förbindelsen till Nagu tas i bruk. Trafikmängden är redan nu är tillräckliga för en väg av motorvägsstandard.

SFP i Pargas föreslår

  • att SFP verkar för byggandet av en mestadels fyrfilig väg mellan S:t Karins och Pargas.

SFP i Pargas
Anders Kjellman

Partifullmäktiges svar

Vägnätet i Finland är på många håll i svagt skick. Underhållet av mindre vägar är eftersatt samtidigt som resurserna inte varit tillräckliga för att utveckla de större vägarna så att de motsvarar dagens standard, och inte har den säkerhetsnivå som skulle vara önskvärd. Uppgifter visar att basvägnätet behöver en märkbar höjning av finansieringen för att ens hålla dagens nivå. Motionärerna har helt rätt i att satsningar på utvecklandet av skärgårdsvägen skulle vara väldigt viktigt för skärgårdsborna. Landsväg 180 d.v.s. Skärgårdsvägen löper mellan Pargas samt dess skärgårdsdelar; Nagu, Korpo och Houtskär samt Åboregionen. Att vägen endast är tvåfilig leder som motionärerna framför till en försämrad trafiksäkerhet, trafikstockningar och dåligt fungerande anslutningar. Planeringen av en fast vägförbindelse mellan Pargas och Nagu går vidare och om den investeringen kan förverkligas innebär det att trafikmängden kommer att öka ytterligare. Det här innebär att det är oerhört viktigt att satsningar görs på att förbättra landsväg 180 och modernisera vägen till att motsvara dagens krav och nivå. Investeringen skulle ha en stor betydelse för hela Åboregionen.

Partifullmäktige föreslår för partidagen att SFP arbetar för

  • att vägen mellan S:t Karins och Pargas byggs om till en mestadels fyrfilig väg