Motion 30 – Fiskarna tillbaka

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att stärka livskraften och att skydda lekplatserna hos våra fiskbeståndet som är hotade eller riskerar att hotas
  • att fler fiskvägar byggs och att befintliga restaureras.
  • att utplantering av fisk och fiskvägar ges större resurser.
  • att skyddsjakt ska tillåtas på skarv och säl i närheten av fiskens lekplatser och utplanteringsplatser.

Behandling

Fiskefrågor har i alla tider stått SFP nära, vare sig det har handlat om bevarandet av fiskekvoter eller om jakt på säl och skarv. Detta till trots behövs ytterligare politiska insatser.

Fisk är på många ställen hotad eller har helt försvunnit i våra vatten. Detta är ett resultat av att fiskens lekplatser och födoområden förändrats på grund av energiproduktion, klimatförändringar och på grund av bebyggelse. På flera områden försöker man återställa dessa lekplatser för att stärka det naturliga beståndet så att återväxten kan tryggas. För att se resultat av detta viktiga arbete behövs dock större resurser.

Utplantering av fisk minskar fisketrycket på den naturliga stammen och hjälper populationen att återetablera sig. Laxfiskar såsom lax, havsöring och sik är beroende av forsande vatten för att leka, och vägar behövs för att nå lekplatserna. Att bygga och restaurera fiskvägar är således viktigt för flera fiskarter. Det bibehåller mångfalden i vattendragen och möjliggör ett inhemskt fiske av dessa arter också i framtiden.
Utplanteringar och återställande av vandringsvägar skapar flera socioekonomiska effekter. Fritidsfiske som är ett av finländarnas största fritidsintressen med 1,6 miljoner utövare samt fisketurism ger inkomster till de lokala samhällena. Yrkesfisket gynnas också av utplanteringar och förbättrade miljöer för fisk.

Därför anser Svensk Ungdom att Svenska folkpartiets representanter i riksdagen ska arbeta för:

  • ATT flera fiskvägar byggs och att befintliga restaureras
  • ATT utplantering av fisk och fiskvägar ges större resurser

Ida Schauman Anna Abrahamsson
Förbundsordförande Förbundssekreterare
Svensk Ungdom Svensk Ungdom

Partifullmäktiges svar:

Att fisk på många ställen är hotad eller har helt försvunnit i våra vatten är oroväckande, och att vårda fiskbestånden ligger SFP:s hjärta nära. Att stärka livskraften hos våra fiskbestånd kräver aktiva åtgärder, såsom att bygga och restaurera fiskvägar eller att utplantera fisk. Nationellt har man dragit ner på utplanteringarna och valt att återställa och hålla kvar fiskarnas naturliga fortplantningscykel. Förrän man bygger flera fiskvägar för att stöda den naturliga reproduktionen, vore det viktigt att hålla utplanteringar på tidigare nivå.
Förutom att vandringsfisken är hotad som följd av att fiskens lekplatser förändras, hotas även fisk som leker i havet eller i sjöar. Således är det viktigt att vårda alla fiskbestånd. För havsområden finns det behov att stärka fiskbestånden i takt med att sälen och skarven beskattar dem, men också för att kompensera för eutrofieringens och försurningens inverkan. Det pågår för tillfället forskning kring restaurering av lekplatser i havsområden, och det har visat sig att lekplatserna är ganska små och begränsade. Således är det viktigt att skydda lekplatserna i havsområden och om möjligt restaurera dem eller skapa konstgjorda substrat för fiskleken.

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för

  • att stärka livskraften och att skydda lekplatserna hos våra fiskbestånd som är hotade eller riskerar att hotas