Motion 25 – Bevara svenskspråkig service med smarta lösningar

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att utnyttja digitaliseringens möjligheter i våra kommuner, städer och landskap.
  • att utveckla 5G nätverket samt det optiska fibernätet i såväl städer som landsbygd.
  • att jobba för att även svenskspråkig service på lika villkor ges i de digitala tjänsterna.

Behandling

Europa, i likhet med stora delar av övriga världen, står inför ett antal stora utmaningar inom flera samhällsområden drivet av bland annat demografi och klimat. Dessa utmaningar ställer omfattande krav på den offentliga sektorn inom många av dess olika ansvarsområden, som exempelvis utbildning, äldreomsorg, sjukvård, miljö med mera.

Speciellt utsatt är vårdsektorn, som tvångsbolagiseras ifall vårdreformen går igenom. Utmaningarna för dagens och morgondagens vård, som bl.a. grundar sig på förändrad demografi, resursbegränsningar och ökning av antalet kroniskt sjuka, är väl kända. Det är också känt att stora förändringar måste till för att klara av dessa utmaningar.

En smart hållbar stad är en innovativ stad som använder informations- och kommunikationsteknologier (IKT:er) och andra medel för att förbättra livskvaliteten, effektiviteten hos stadsfunktioner och tjänster och konkurrenskraften, samtidigt som den säkerställer att den uppfyller nuvarande och framtida generationers behov med hänsyn till ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter.

En smart stad är helt enkelt en stad som utnyttjar digitalisering och ny teknik för att göra livet enklare och bättre. För invånarna, för besökarna och för näringslivet.

I den smarta staden skapas hela tiden nya smarta tjänster som gör staden ännu bättre. Vägen till att göra staden till en smart och uppkopplad stad sker genom innovativa lösningar, öppenhet och uppkoppling så resultatet blir mer ekonomiskt, ekologiskt, demokratiskt och socialt hållbart.

En smart stad är en hållbar stad. Den smarta staden möjliggörs genom uppkoppling, data som är tillgänglig för allmänheten, it-plattformar som kan kommunicera med varandra, sensorer och annan teknik.

Exempel på smarta lösningar:

Vatten – Kvalité och vattenflöde behöver kontrolleras på flera ställen i vattennätet. Detta görs idag för sällan och oftast manuellt.

El/Energi – El- och energi är en färskvara och om man vill optimera nyttjande och försäljning i relation till produktion krävs en detaljkontroll

Miljö/Hållbarhet – Alla städer/kommuner har idag ett aktivt miljöarbete. Det som saknas idag är en samlad bild av all miljödata​ som samlas in.

Belysning – Ljus under dygnets mörka timmar är en trygghet, men i många fall lyser lamporna utan att skapa någon nytta. Lågt räknat finns en besparingspotential på 600 000 miljoner €.

Avfall – Avfallsbehållare ska tömmas när dom är fulla. Genom att mäta fyllnadsgrad kan rutter optimeras genom att skapa en planering som tar hänsyn till faktorer som väder, turism, kollektivtrafik, event och tid på året.

Trafik/Parkering – Tillsammans med mjukvara som är utformad för ändamålet och informationstavlor kan bilister snabbt guidas till en zon med lediga parkeringsplatser.

Smarta och självkörande bilar: Självkörande bilar kräver en uppkoppling med mycket låg fördröjning, vilket även är ett av kraven som ställs på 5G. Exempelvis kan självkörande och uppkopplade bilar vid olyckor mycket snabbt varna andra bakomliggande bilar samt säkerställa att olika trafik- och väderförhållanden snabbt kan kommuniceras.

Smarta hemmet: Smarta apparater hemma kommer att kunna kommunicera med varandra och övervaka energiförbrukningen av t.ex. TV- och datorapparater.

Nödtjänster: Till exempel kan brandmän eller olika insatsstyrkor utnyttja hjälmar som kan strömma video i realtid, som direkt kan sändas till andra övervakare som kan bistå med råd om hur man kan hantera riskfyllda situationer.

Virtual reality-sjukvård: 5G:s låga fördröjning kan möjliggöra att sjukvård kan genomföras på distans. Det kommer att vara möjligt för en läkare att genomföra undersökningar eller till och med operationer på distans med hjälp av nya robotar och en uppkoppling med mycket låg fördröjning.

I de smarta städerna skapas bättre livsmiljöer där resurser sparas och större hänsyn tas till miljö och människors behov. Digitalisering och position är två nyckelord. Men det förutsätter fri tillgång till högkvalitativ proximitetsinformation .

Det nya 5G nätverken kommer att skapa ny ekonomisk aktivitet i miljardklassen men behöver initiativtagande på politisk nivå för att garantera ett svenskspråkigt användargränssnitt i Finland.

Att-sats

Motionären vill således att SFP ska vara en aktiv pådrivare av

  • att säkerställa en utveckling av smarta städer/orter på svenska i Finland
  • att utveckla 5G nätverket i städer och landsbygd
  • att jobba för svenskspråkiga lösningar med hjälp av digitalisering.

Motionär

Joachim Hesthammer

Partfullmäktiges svar

Svenska folkpartiet har målmedvetet i riksdag och regering arbetat för utveckling av digitala nätverk i Finland och säkerställande av snabba nätförbindelser i både landsbygd och skärgård och också i städerna. Ett nytt landsbygdspolitiskt program och ett nytt stadspolitiskt program förbereds som bäst där även dessa frågor kommer att ingå.

Snabba nätförbindelser är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig de nya digitala tjänster som utvecklas, och i slutändan för att kunna garantera möjligheter till bosättning i hela landet. Förbindelserna ger också möjlighet för både stat, kommun och företag att erbjuda tjänster även till de som bor längre från tätorterna. Utbyggandet av optiskt fibernät behöver också prioriteras.

Den nya generationens trådlösa nätverk ger nya möjligheter att vidareutveckla digitala tjänster, och är en förutsättning för en ökad digitalisering. Som motionären lyfter upp ger digitaliseringen möjlighet till stora inbesparingar då man till exempel kan automatisera uppföljning av vattentryck och energianvändning och därmed förhindra läckage och att resurser går till spillo.

Den nya teknologin ger också möjlighet att öka tryggheten i samhället genom att då en ökad nätkapacitet också leder till en säkrare tillgång till en fungerande nätkontakt.

Vi ser stora möjligheter i nästa generations mobila nätverk och nätverket kommer att behövas för att utveckla digitaliseringen och de digitala tjänsterna rättvist i hela landet. För ett land som Finland är det nödvändigt att vara långt framme när det gäller den teknologiska utvecklingen även i framtiden.

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för: 

  • att utnyttja digitaliseringens möjligheter i våra kommuner, städer och landskap.
  • att utveckla 5G nätverket samt det optiska fibernätet i såväl städer som landsbygd.
  • att jobba för att även svenskspråkig service på lika villkor ges i de digitala tjänsterna.