Motion 29 – Helhetssyn på skärgårdstrafiken i Egentliga Finland

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

 • en helhetssyn på skärgårdstrafiken till och i sydvästra Finland liksom till övriga skärgårdsområden.
 • att statsmedel för investeringar och driften i framtiden bör komma från separata moment i budgeten.

Behandling

Trafikarrangemangen till och i skärgården i Åboland och Egentliga Finland är föremål för en ständig diskussion om behov versus resurser. De fastbosattas behov av och rättighet till kommunikationer ifrågasätts kontinuerlig och förverkligas utgående från en absolut miniminivå med motiveringen att arrangemangen berör så få personer.

Samtidigt lyfter man nationellt fram skärgården i Sydvästra Finland som ett av tyngdpunktsområdena för utvecklande av turismen. Regionalt är skärgården en av spetsprodukterna i turismmarknadsföringen. Också den ekonomiska tillväxten är på nationell toppnivå i Åboregionen och dess skärgårdsdelar. I fastlandsdelen av landskapet pågår stora projekt för att utveckla trafikarrangemangen så att de möjliggör att den ekonomiska tillväxten fortsätter.

Fungerande trafikförbindelser är a och o för utvecklande av besöksnäringen. Besökaren är beredd att betala för service. Därför behöver det finnas en möjlighet att uppbära en trafikavgift t ex av turisten. Avgiften behöver dock vara sådan till sin storlek att den inte motverkar sitt syfte blir ett hinder för besöket. Lika viktigt är att intäkterna från trafiken kanaliseras tillbaka för utvecklande av densamma.

Finansieringen av skärgårdstrafiken och infrastrukturen får i fortsättningen inte vara uppbyggd så att eventuella överskridningar i investeringarna påverkar trafiken.

Trafiken behöver ses som en helhet där förbindelser som betjänar de fast bosatta kan utvecklas att stöda turismen och det övriga näringslivet och vice versa. Viktigt är också se skärgårdstrafikens betydelse för trafiken till och från Åland samt kopplingen till riksvägarna 8, 9 och 1.

Konkreta åtgärder i helheten:

 • Byggande av S:t Karins västra omfartsväg (Kurkelavägen)

 • Förbättrande av Skärgårdsvägen: 1) Höja vägklassificeringen till stamväg, 2) Förbättra anslutningar och filindelning

 • Förnyandet av Rävsundsbron

 • Bro Pargas-Nagu

 • Asfalterad cykelväg längs hela Skärgårdens Ringväg

 • Färjförbindelse Houtskär/ Mossala-Iniö året om

Nu finns en möjlighet att se till att den regionala tillväxten kommer hela landskapet och landet till godo.

Att-sats

SFP i Pargas föreslår att

 • SFP arbetar för en helhetssyn på skärgårdstrafiken till och i Sydvästra Finland

 • SFP arbetar för möjliggörandet av en modell där a) den icke-bofasta besökaren betalar för användandet av trafikförbindelser i skärgården och b) insamlade trafikmedel kanaliseras tillbaka för att ytterligare förbättra trafiken i skärgården

 • SFP arbetar för att statsmedel för investeringar och driften kommer från separata moment i budgeten

Motionär

Conny Granqvist, ordförande för SFP:s lokalavdelning i Pargas

Rolf Möller, sekreterare för SFP:s lokalavdelning i Pargas

Partfullmäktiges svar

Motionärerna lyfter upp de regionala trafikarrangemangen i Egentliga Finland. Frågan om våra vägar diskuteras överallt, och läget börjar vara verkligt uselt i många delar av Finland. Anslagen för vägunderhåll måste ses över så att våra vägar är trygga.

När det gäller situationen i Egentliga Finland och i övriga skärgårdsområden är det alldeles klart att såväl lokalbefolkningen som sommargästerna som turisterna behöver fungerande trafikarrangemang i skärgården.

Åbolands skärgård är ett av de ställen i Finland som har störst potential som turistort – förutsatt att trafiken fungerar. Motionären har goda förslag till åtgärder; som att bygga S:t Karins västra omfartsväg, höja vägklassificeringen av Skärgårdsvägen och dylikt.

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för

 • en helhetssyn på skärgårdstrafiken till och i sydvästra Finland liksom till övriga skärgårdsområden.
 • att statsmedel för investeringar och driften i framtiden bör komma från separata moment i budgeten.