Motion 40 – Nuuskan myyntikiellon haitat suuremmat kuin hyödyt – Nackdelarna med snusförbudet större än fördelarna

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att Finland får ett undantag när det gäller snusförsäljning i EU
  • att användningen av tobaksprodukter minskar

Behandling

Tiedän että asia on nostettu esille useasti, näen kuitenkin tarpeelliseksi jatkaa keskustelua.Tilanne kun on edelleen ongelmallinen kuten kaikki tiedämme. On viitteitä siltä että ongelma on kasvanut vuosi vuodelta. RKP oli oikeassa varoittaesaan pimeän kaupan kasvamisesta myyntikiellon tullessa voimaan. Maahantuonti rajoituksista huolimatta, nuuska kauppa rehottaa jopa täällä keski-suomessa, josta on pitkä matka molemmille rajoille. Mielestäni tämäkin kertoo jotain ongelman laajuudesta.

Tuonti rajoitukset ovat myös johtaneet siihen että suomessa käytettävä nuuska on vahvempaa kuin ruotsalaisten käyttämä, kuten Lennart Melander; tuotanto vastaava Oden’s Snus totea YLE:n MOT ohjelmassa  (Nuuskan julkea salakauppa esitetty 6.3.2017)

Saatavuuden rajoittaminen on siis johtanut siihen että käytetään vahvempaa nuuskaa, mikä saattaa hankaloittaa nuuskaamisen lopettamista. Tätä on hankala korjata sillä kuluttaja toimii rationaalisesti, kun saa tuoda rajoitetun määrän on järkevää tuoda sitä vahvinta niissä tapauksissa, joissa henkilöt harrastaa maahantuontia omiin tarpeisiinsa lain puitteissa. Huolta herättää tietenkin myös mahdollinen nuuskan käyttö alaikäisten keskuudessa kun kukaan ei valvo myyntiä. Myös nuuskan mahdolliset kytkökset järjestäytyneeseen rikollisuuteen tulisi ottaa tosissaan. Katson tarpeelliseksi että RKP pitää asiaa esillä ja pyrkii pitkällä tähtäimellä poistamaan nuuskan myyntiä koskevan kiellon, sillä nuuskaaminen saadaan loppumaan ainoastaan valistamalla eikä kieltämällä myyntiä, kuten viimeistään tässä vaiheessa on ilmeistä.

Jag vet att frågan ofta diskuterats, men ser det ändå som ändamålsenligt att fortsätta diskussionen. Situationen är ännu problematisk som vi alla vet. Det finns indikationer på att problemet ökat från år till år. SFP hade rätt namn man varnade för att den svarta handeln ökar när snusförbudet träder ikraft. Trots importbegränsningar frodas snusförsäljningen till och med här i mellersta Finland, där det är långt till båda gränserna. Jag anser att det här beskriver något av problemets vidd.

Importbegränsningarna har också lett till att snuset som används i Finland är starkare än det som svenskarna använder, som Lennart Melander, produktionsansvarig på Oden’s snus konstaterar i YLE:s MOT program (Nuuskan julkea salakauppa, visat 6.3.2017)

Att begränsa tillgången har alltså lett till att man använder starkare snus, vilket också gör det svårare att sluta snusa. Det här är svårt att åtgärda, eftersom konsumenten agerar rationellt, när man får importera en begränsad mängd är det smart att hämta in det starkaste, då personer importerar för eget bruk enligt gällande lag. Oroväckande är förstås också den möjliga användningen av snus hos minderåriga, eftersom ingen övervakar försäljningen. Man borde också ta snusets eventuella koppling till organiserad brottslighet på allvar. Jag ser det som ändamålsenligt att SFP håller frågan framme och på längre sikt arbetar för att att få bort förbudet mot att sälja snus, eftersom det enda som får snusandet att upphöra är upplysningsarbete, inte att förbjuda försäljningen, vilket senast nu är uppenbart.

Att-sats

RKP pyrkii poistamaan nuuskaa koskevat kiellot neuvottelemalla Suomelle oman poikkeus luvan EU.ssa

 

SFP arbetar för att få bort snusförbudet genom att Finland förhandlar till sig ett eget undantag gentemot EU

Motionär

Markus Honkonen

Partifullmäktiges svar

Motionären har helt rätt i att frågan om snuset i Finland med jämna mellanrum dyker upp. Det finns en stark tradition av snusande i Finland och en lång historia av både tillverkning och användning av snus. SFP har alltid arbetat för att lagar och förbud skall vara motiverade och tydliga. När det gäller tobaksprodukter är situationen ändå besvärlig då cigaretter tillåts medan snus är förbjudet.

I Svenska folkpartiets valprogram inför valet till Europaparlamentet 2014 konstaterade vi att frågan om snuset borde få avgöras i Finland och inte av EU. Frågan är ändå tvetydig, eftersom vi ingalunda vill uppmuntra till användandet av tobaksprodukter. Problemet med det nuvarande snusförbudet är ändå att det inte minskat på snusandet i Finland, men däremot skapat en marknad som finns i en gråzon där privat import onekligen leder till att man också förser vänner och bekanta med snus.

Det är svårt att förstå varför en produkt som upplevs som mindre farlig än cigaretter, ska vara förbjuden medan cigaretter säljs i varje butik. En rökare som istället snusar skadar inte sin omgivning då problemen med passiv rökning försvinner. Argument för att upphäva snusförbudet finns.

Både för individen och för samhället är det bättre att inte använda sig av tobaksprodukter, och vi arbetar givetvis för att ingen ska bli beroende av tobaksprodukter och de som är det skall kunna sluta. Snuset är ändå ingen ny produkt, det har snusats i Finland i alla fall sedan 1600-talet.

Vi borde kunna få in skatteintäkter på försäljningen av snus och använda pengarna till att täcka de kostnader som användningen av snus förorsakar.

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för

  • att Finland får ett undantag när det gäller snusförsäljning i EU
  • att användningen av tobaksprodukter minskar