Motion 42 – Förebyggande av sexuellt utnyttjande av barn

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att alla kommuner åläggs utarbeta en plan för förebyggande av sexuellt utnyttjande av barn

Behandling

Enligt Statistikcentralens uppgifter www.tilastokeskus.fi/tup/suoluk_oikeusolot.html framkommer att antalet fall av sexuellt utnyttjade barn årligen ligger mellan 1230 och 1657 fall i Finland. Siffrorna må se något olika ut från år till år, men pekar på samma sak – att sexuella övergrepp på barn är ett stort problem. Liksom all annan brottsstatistik är mörkertalet sannolikt stort. Varje fall av utnyttjande är ett för mycket.

Sexuella övergrepp är en traumatiserande upplevelse för barnet, och traumat påverkar människan genom hela livet.

FN:s barnrättskommitté utgår från det grundläggande antagandet att ”Inget våld mot barn är motiverat och allt våld mot barn kan förebyggas”.

Barnens vardag i våra finländska hem ser väldigt olika ut. Vissa barn vårdas hemma, andra barn vårdas på dagis. Det förbyggande arbetet bör därför omfatta alla de institutioner som på något sätt kommer i kontakt med barn och unga: rådgivningen, familjearbetet, socialvården, kommunens daghem, förskolor, skolor, församlingarna, dagklubbarna, föreningarna m.fl.

Att-sats

Undertecknade vill att Sfp arbetar för att det ska bli obligatoriskt i alla kommuner att utarbeta en plan för förebyggande av sexuellt utnyttjande av barn.

Motionär

Johanna Holmäng, Pedersöre

Åsa Björkman, Larsmo

Partifullmäktiges svar

Motionärerna är ute i ett synnerligen angeläget ärende. Att skydda barn mot övergrepp av olika slag är en av samhällets grundläggande uppgifter. FN:n barnrättskommitté som motionärerna hänvisar till består av 18 delegater vilka utses av de länder som undertecknat FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

I Finland har konventionen gällt som lag sedan år 1991. Finland har alltså förbundit sig att följa konventionen till punkt och pricka. Artikel 19 i barnkonventionen säger tydligt att ”Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp” och artikel 34 slår fast att ”Konventionsstaterna åtar sig att skydda barnet mot alla former av sexuellt utnyttjande och sexuella övergrepp. För detta ändamål ska konventionsstaterna särskilt vidta alla lämpliga nationella, bilaterala och multilaterala åtgärder…”

Trots att Finland förbundit sig till dessa åtgärder ser statistiken dyster ut, precis som motionärerna konstaterar. Trenden är såtillvida den rätta att antalet fall minskat, men då 1242 fall kommit till polisens kännedom år 2015 är det givetvis inte på något sätt acceptabelt. Det handlar alltså i medeltal om över 3 barn varje dag.

Det är alltså lätt att hålla med motionärerna att problemen måste tas på ett ännu större allvar i vårt samhälle. Det att kommunerna skulle åläggas att utarbeta en plan för förebyggande av sexuellt utnyttjande av barn, skulle givetvis inte garantera något, men vara ett steg i rätt riktning och en viktig signas om att frågan tas på allvar.

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för

  • att alla kommuner åläggs utarbeta en plan för förebyggande av sexuellt utnyttjande av barn.