Motion 54 – En integrationsutbildning som fungerar

Beslut

Partidagen beslöt att SFP arbetar för

  • att samhällsinformationen blir en skild del av integrationsutbildningen och ges på invandrares modersmål eller på ett språk som de förstår väl.

Behandling

Finland blir mera mångkulturellt för var dag som går. När nya människor flyttar till Finland så är det väldigt viktigt att de får bästa möjliga chans att integreras och bli en del av vårt samhälle. För många är integrationsutbildningen en av de huvudsakliga integrationstjänsterna de använder.

Integrationsutbildningen består av språkundervisning på svenska eller finska och av så kallad samhällsundervisning. Samhällsundervisningen ska ge de nyanlända en bild av det finska samhället, av våra värderingar och av invånares rättigheter och skyldigheter. För många så skiljer sig det finska samhället väldigt mycket från det de är vana vid.

För en person som kommer från ett land där få betalar skatter kan det kännas absurt att vi i Finland till och med kan ge över hälften av våra inkomster till staten. För en annan kan det kännas overkligt att de flesta kvinnor jobbar och att barnen är på dagis. Därför är samhällsundervisningen så viktig som ett forum för att diskutera och förklara hur vårt samhälle fungerar.

I dagsläget är kvaliteten på samhällsinformationen väldigt varierande och det finns till exempel inget enhetligt material för undervisningen. Situationen görs svårare av att den ges som en del av språkundervisningen vilket gör innehållet svårt att ta till sig. Många får informationen via tolkning eftersom deras språkkunskaper inte ännu är tillräckligt starka. Upplägget gör det både svårt att förstå innehållet och ännu svårare att behandla svåra ämnen som t.ex. barnuppfostran eller kvinnors rättigheter.

I många andra länder ordnas samhällsinformationen skilt från språkundervisningen. Undervisningen ges på invandrarens eget modersmål eller på ett språk som de förstår väl. Undervisningen ges av lärare som har fått specialutbildning för att kunna undervisa och behandla också svårare ämnen. Erfarenheterna har visat att denna modell väsentligt ökar invandrares förståelse. Modellen sparar också resurser eftersom den endast kräver en lärare per kurs då den nuvarande kräver såväl lärare som tolkar.

Den nuvarande samhällsundervisningen kan i värsta fall leda till att det finns personer som har bott länge i Finland som inte är medvetna om sina rättigheter och skyldigheter. Som samhälle gynnas vi alla av att de som bosätter sig i Finland har så bred kunskap om vårt land, våra lagar och våra värderingar som möjligt.

Att-sats

Därför föreslår SFP i Åbo att SFP:s representanter i kommuner, eventuella landskap och regeringen arbetar för:

  • att samhällsinformationen blir en skild del av integrationsutbildningen och ges på invandrares modersmål eller på ett språk som de förstår väl.

Motionär

SFP i Åbo

Ida Schauman, Ordförande

Nina Lindholm, Sekreterare


Partifullmäktiges svar

Motionärerna lyfter upp ett synnerligen angeläget ämne. En fungerande och lyckad integration är viktig för att vårt samhälle ska kunna välkomna invandrare på ett sätt som berikar oss alla. Motionärerna presenterar förtjänstfullt det nuvarande systemet med integrationsutbildning, och de utmaningar det nuvarande systemet för med sig.

En av integrationsutbildningens grundläggande uppgifter är att se till att invandraren är medveten om hur samhället fungerar i vårt land, och vilka rättigheter och skyldigheter man har när man är bosatt i Finland. Utgående från den informationen kan man sedan påbörja sin egen integrationsprocess, och sannolikheten att man gör val som underlättar ens egen situation ökar betydligt om man är medveten om vad som gäller. Den situation motionärerna lyfter fram, där en som bott länge i Finland, fortfarande inte känner till sina rättigheter och skyldigheter är ju sådant som inte borde få ske. Samtidigt är det ganska naturligt att ifall undervisningen ges på ett språk man ännu inte behärskar till fullo så går man miste om en hel del nyanser, och i värsta fall kan man inte alls tillgodogöra sig innehållet. Det är därför motiverat att understöda motionärernas slutsatser.

Partifullmäktige föreslår att SFP arbetar för

  • att samhällsinformationen blir en skild del av integrationsutbildningen och ges på invandrares modersmål eller på ett språk som de förstår väl.