Motion 32 – Definiera en nationell modell för utvärdering av föräldraskapet

Beslut

Partidagens beslut

SFP arbetar för:

  • att barnskyddet förbättras, bland annat genom att tillsynen och utvecklingen av barnskyddet ges tillräckliga resurser

 

Behandling

I barnskyddsärenden, och t.ex. vid omhändertagning av barn, görs en mångprofessionell utvärdering av föräldraskapet och föräldrarnas förutsättningar att ta hand om sina barn. Variationerna i hur utvärdering av föräldraskapet görs varierar stort i olika delar av landet. Orsakerna i variationerna står att söka i att alla kommuner har sina egna system utgående från sina resurser. Detta medför en ojämlik behandling av de berörda.

En standardisering av utvärdering av föräldraskapet behövs. Denna standardisering är av yttersta vikt för att kunna säkerställa rättssäkerheten både för klienter inom barnskyddet och vid avgöranden vid vårdnadstvister.

Att-sats

SFP i Pargas föreslår att:

  • SFP tar initiativ till att grunda en arbetsgrupp med målsättning att ta fram en nationell modell för en mångprofessionell utvärdering av föräldraskapet.

Motionär

Conny Granqvist, ordförande

Rolf Möller, sekreterare

Partifullmäktiges svar

Barnskyddet och de instanser som har en viktig roll när det kommer till förebyggande åtgärder för barn och unga, så som rådgivningen, dagvården och skolan, är avgörande för ett fungerande välfärdssamhälle. Att följa upp och utveckla barn och ungas välfärd är verksamhet som sker genom samarbete mellan olika kommunala myndigheter.

Utmaningarna i barnskyddet bottnar i många fall i bristen på resurser. Förutom resursbrist märks också splittrade tjänster på basnivå, förändrat servicebehov och kompetensunderskott inom det sociala arbetet och barnskyddet. Socialarbetarna har i många fall för lite tid att lyssna på barnet, träffa det och förstå barnets och familjens behov. Med tanke på dessa utmaningar är en nationell modell för att utvärdera föräldraskapet ett välkommet förslag för att förbättra jämlikheten och rättssäkerheten inom barnskyddet.

För att på ett ändamålsenligt sätt förbättra situationen inom barnskyddet behövs både omedelbara åtgärder och åtgärder på lång sikt. I regeringsprogrammet har man kommit överens om en personaldimensionering inom barnskyddet för att trygga rättigheterna och välbefinnandet för barn. År 2022 höjs dimensioneringen till 35 klienter per yrkesperson och år 2034 30 klienter per person. Barnskyddet kan inte ensamt trygga behoven för barn och familjer som behöver mycket stöd, bland annat dagvården och skolan spelar också en viktig roll.

Beslutsförslag

SFP arbetar för:

  • att barnskyddet förbättras, bland annat genom att tillsynen och utvecklingen av barnskyddet ges tillräckliga resurser