Motion 34 – Flyktingens människovärde

Beslut

Partidagens beslut

SFP arbetar för:

 • att återinföra uppehållstillstånd på grund av humanitärt skydd
 • att de flyktingar som saknar id-handlingar, som till exempel anlänt under flyktingvågen 2015, och arbetar eller studerar men inte uppfyller kraven för asyl beviljas främlingspass och uppehållstillstånd för arbete eller studier
 • att då flyktingar ansöker om medborgarskap i Finland räknas hela den tid de redan befunnit sig i landet till godo, och inte bara från den dagen de beviljats uppehållstillstånd
 • en human flyktingpolitik i Finland
 • att alla ensamkommande flyktingbarn får permanent uppehållstillstånd

 

Behandling

2015 anlände ett stort antal flyktingar till Finland vilket i sin tur ledde till en oväntad arbetsbörda för berörda myndigheter. Detta ledde till omänskligt långa väntetider för beslut på ansökningar om uppehållstillstånd. Situationen korrigerades via en lagändring 2018, så att väntetiden för svar på ansökan om uppehållstillstånd högst får vara 6 månader. Denna lagändring gäller nya ansökningar om uppehållstillstånd vilket gjort att de ansökningar som inkommit efter 20 juli 2018 behandlas i raskare takt.

För de som initialt ansökte om asyl 2015 är läget ett annat, då väntetiderna på grund av detta ytterligare förlängdes av denna lagändring. Vi har ännu många flyktingar som anlände Finland 2015 som än i dag inte vet om de får stanna här eller inte. De lever i en limbo mellan hopp och förtvivlan och situationen är ohållbar för den enskilda individen. Flyktingarnas psykiska mående försämras för varje dag och den rätt till vård de har räcker inte för att ta hand om de psykiska trauman de bär med sig och det lidande de upplever då de tvingas leva i ovisshet.

SFP måste arbeta för alla människors lika värde. Vi kan inte påstå att det är människovärdigt att leva i den situation dessa flyktingar lever i. De söker desperat sätt att få stanna i Finland, att ha levt i vårt land i fem års tid med viljan att stanna här innebär att man lär sig språk, utbildar sig, arbetar och skapar sig ett socialt nätverk. De som har drivkraften att göra detta och samtidigt veta att vilken dag som helst kan de bli tvungna att lämna det land de härefter kallar sitt hem måste få möjligheten att stanna! Befolkningen i Finland minskar och vi vet att det inom några år kommer att råda en verklig arbetskraftsbrist, ändå tar vi inte hand om de motiverade och arbetsivriga människorna vi redan har här i landet.

SFP skall arbeta för en humanare flyktingpolitik där återinförandet av skydd på humanitära grunder måste prioriteras. SFP måste kräva mer insyn i ansvariga myndigheters verksamhet för att säkerställa flyktingarnas rättskydd och mänskliga rättigheter. Vidare måste SFP arbeta för en lösning för flyktingarna som redan finns i Finland av folkslaget Hazarer. Hazarerna är afghanska medborgare men de unga pojkar som nu finns i Finland har knappt hunnit bo i Afghanistan, utan de har som barn flytt till bland annat Iran. Detta gör att de saknar ID-handlingar. Om Finland inte anser dem uppfylla kraven för asyl har de ändå hunnit bygga sig ett liv i Finland på grund av de långa väntetiderna på beslut och de har kanske redan jobb eller studieplats. De uppmanas söka uppehållstillstånd för arbete, men det är lagenligt omöjligt, då det för ansökan om uppehållstillstånd för arbete krävs ID-handlingar och Afghanistan inte har en ambassad i Finland som kan utfärda dessa. I dagens läge tvingas dessa människor att på olaglig väg, det vill säga utan resedokument, ta sig till Afghanistans ambassad i Stockholm för att ens ha en liten möjlighet att få giltiga ID-handlingar och där genom kunna söka om uppehållstillstånd för arbete i Finland.

Att-sats

 • Att rätten till asyl på humanitära grunder återinförs.
 • Att de flyktingar som anlände under flyktingvågen 2015 som saknar id-handlingar och arbetar eller studerar men inte uppfyller kraven för asyl omedelbart utan behandlingstid beviljas främlingspass och uppehållstillstånd för arbete eller studier
 • Att de flyktingar som anlände 2015 får rätten att ansöka om medborgarskap i Finland efter ett års uppehållstillstånd med hänvisning till den tid de redan befunnit sig i landet

Motionär

Sabina Forsbacka

SFP i Nykarleby centrum r.f

Partifullmäktiges svar

Motionären lyfter fram en viktig fråga som SFP arbetat med länge. Varje människas okränkbara värde är en grundläggande värdering för SFP. Det betyder att alla asylsökande ska få sin sak prövad på ett korrekt sätt inom skälig tid. Vi vet att det här inte alltid uppfyllts i vårt land. Brister har funnits både i politisk vilja och i det praktiska genomförandet av processerna.

Det är uppenbart att många av de flyktingar som anlänt till Finland innan lagändringen 2018 har hamnat i en ohållbar sits, precis som motionären lyfter fram. Det är inte meningen att flyktingar ska vänta på beslut i flera år. Finland har en absolut moralisk plikt och ett juridiskt ansvar att sköta asylsökandes ärenden korrekt och utan dröjsmål.

Under förra regeringsperioden 2015-2019 då SFP befann i opposition arbetade vi aktivt med att lyfta upp olägenheterna i den dåvarande regeringens flykting- och invandringspolitik. Under förra regeringsperioden har SFP:s ledamöter bland annat ställt skriftliga spörsmål till regeringen i ärendet samt skrivit lagmotioner om återinförandet av humanitärt skydd.

Partidagen 2017 beslöt bland annat att SFP arbetar för att återinföra uppehållstillstånd på grund av humanitärt skydd och att bereda fler asylsökande möjlighet att få skydd i Finland och också återförenas med sina familjer. Partidagen 2018 fastslog att SFP arbetar för att ytterligare utredningar och oberoende granskningar av Migrationsverkets verksamhet genomförs, att Finland ser över tolkningen av vilka länder och områden som kan anses säkra och att Finland alltid följer principen om non-refoulement och att Finland tillämpar intern flykt i enlighet med FN:s flyktingorganisations riktlinjer. Partidagen poängterade åter igen SFP:s åsikt att uppehållstillstånd av humanitära skäl återinförs samt att kommunerna tar sitt ansvar också i fråga om papperslösa och gör upp välfungerande system och nätverk med tredje sektorns aktörer för att ge papperslösa psykosocialt stöd.

När SFP nu åter är i regeringen har vi kunnat påverka många beslut i rätt riktning också när det gäller synen på invandring och integration. Som exempel kan nämnas att regeringen Marin i maj 2020 fattade beslut om att asylsökande kan ta jobb inom jordbruks- och trädgårdsnäringen samt fiskerinäringen. Karenstiden är i vanliga fall 3-6 månader, men den togs bort fram till oktober och gäller för ungefär 1000 asylsökande. Det här är ett steg i rätt riktning för att förbättra sysselsättningen och integrationen för asylsökande.

Beslutsförslag

SFP arbetar för:

 • att återinföra uppehållstillstånd på grund av humanitärt skydd
 • att de flyktingar som saknar id-handlingar, som till exempel anlänt under flyktingvågen 2015, och arbetar eller studerar men inte uppfyller kraven för asyl beviljas främlingspass och uppehållstillstånd för arbete eller studier
 • att då flyktingar ansöker om medborgarskap i Finland räknas hela den tid de redan befunnit sig i landet till godo, och inte bara från den dagen de beviljats uppehållstillstånd
 • en human flyktingpolitik i Finland